Народна банка Србије емитовала је у уторак 15. августа 2023. године 1. емисију благајничких записа у 2023. години са следећим карактеристикама:

Врста хартијеБлагајнички записи НБС
Број емисије1
Ознака серије-
ISIN бројRSNBSRD85886
Обим емисије1,000,000,000,000.00
Номинална вредност комада10,000.00
Рочност хартије365 дана
Датум доспећа14.8.2024