Супервизија информационих система финансијских институција

Финансијске институције и финансијске услуге су у великој мери зависне од информационих система. Због тога је потребно посебну пажњу посветити слабостима и могућим (оперативним) ризицима повезаним с коришћењем информационих технологија у пословању финансијских институција. Последице ризика информационих система могу утицати како на профитабилност, ликвидност и капитал финансијских институција, тако и на репутацију финансијске институције и финансијског система. Такође, ти ризици могу утицати на прекид континуитета пружања финансијских услуга, као и на смањење поверења у поједине финансијске производе и у крајњој инстанци – у финансијски систем.

Додатни изазов који се у области информационих технологија намеће је и брзина којом се оне развијају и мењају, односно обезбеђивање континуираног праћења трендова у овој области и процена њиховог утицаја на пословање финансијских институција.

Супервизија информационих система је препозната као неминовност и нужан аспект супервизије и подразумева проверу адекватности управљања информационим системом финансијске институције. Ризик информационог система, који је у средишту пажње Центра за супервизију информационих система финансијских институција, према дефиницијама Народне банке Србије саставни је део оперативног ризика и подразумева могућност настанка негативних ефеката на финансијски резултат и капитал финансијске институције као последица неадекватног управљања информационим системом.

Народна банка Србије је интензивирала активности на успостављању функције супервизије информационих система у финансијским институцијама с циљем да се, уз примену позитивних искустава, обезбеди адекватност система управљања ризицима у овој области, као и да развије начине превентивног деловања у финансијском сектору.

Вести и саопштења

Датум:
25.08.2022.
Извор:
Центар за супервизију информационих система
Датум:
06.04.2021.
Извор:
Центар за супервизију информационих система
Датум:
06.07.2020.
Извор:
Кабинет гувернера
Датум:
20.05.2020.
Извор:
Центар за супервизију информационих система
Датум:
23.03.2020.
Извор:
Центар за супервизију информационих система