Правни оквир

Следећи стратешко опредељење Републике Србије који се односи на процес придруживања Европској унији, Народна банка Србије је припремила предлог Закона о изменама и допунама Закона о банкама, који је Народна скупштина Републике Србије усвојила у фебруару 2015. године, а почео је да се примењује 1. априла 2015. године. Овим законом извршено је усклађивање правног оквира из области реструктурирања банака са Директивом 2014/59/ЕУ о утврђивању оквира за опоравак и реструктурирање кредитних институција и инвестиционих друштава и њиме је успостављен целовит правни оквир за реструктурирање банака, чији је основни циљ да се употреба буџетских и других јавних средстава у циљу очувања финансијске стабилности сведе на најмању могућу меру.

У складу са овлашћењима утврђеним у Закону о банкама, Народна банка Србије усвојила је низ подзаконских прописа за спровођење одредаба тог закона.