Podnesite pritužbu/prigovor na rad davaoca finansijskih usluga

Ako želite da podnesete pritužbu na rad banke, davaoca finansijskog lizinga, pružaoca platnih usluga ili izdavaoca elektronskog novca – kliknite ovde.

Ako želite da podnesete prigovor na rad davaoca usluge osiguranja ili društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom - kliknite ovde.

Ako je potrebno da podnesete dopunu dokumentacije ili izjašnjenje na zahtev Narodne banke Srbije u postupku po pritužbi/prigovoru na rad davaoca finansijskih usluga – kliknite ovde.