Šta je FONDex

U cilju povećanja transparentnosti rada dobrovoljnih penzijskih fondova (DPF), i unapređenja uporedivosti kretanja vrednosti investicionih jedinica DPF, Narodna banka Srbije je izradila FONDex, indeks koji predstavlja jedinstveni pokazatelj trenda kretanja sistema dobrovoljnih penzijskih fondova. Ilustracije radi, FONDEX se može posmatrati kao vrednost investicione jedinice koju bi imao (imaginarni) fond koji predstavlja skup svih fondova koji posluju u Srbiji.

Vrednost FONDex-a se izračunava dnevno, a vrednost na određeni dan dobija se množenjem vrednosti indeksa na prethodni radni dan i ponderisanim prosekom lančanih indeksa vrednosti investicionih jedinica za svaki fond. Kao ponder se uzima neto vrednost imovine fonda, te je u skladu sa tim i uticaj vrednosti investicione jedinice svakog fonda na formiranje vrednosti FONDex-a srazmeran njegovom tržišnom učešću. Početni datum računanja je 15. novembar 2006. godine, dan kada je prvi dobrovoljni penzijski fond počeo sa radom, a početna vrednost FONDex-a je 1000.

Potrebno je skrenuti pažnju na to da:

 • Kretanja vrednosti indeksa (investicionih jedinica) u prošlosti ne predstavljaju garanciju budućih rezultata. Buduće vrednosti mogu biti više ili niže od ranijih.
 • Procentualna promena FONDex-a (kao i kod svakog indeksa) u odnosu na neki prethodni datum značajnija je od njegove apsolutne vrednosti u datom trenutku. Ovo naročito važi kada se vrši poređenje kretanja vrednosti investicionih jedinica pojedinih fondova sa kretanjem vrednosti FONDex-a.
 • FONDex po svojoj strukturi nije namanjen za poređenje sa vrednostima investicionih jedinica pojedinačnih fondova. Viša ili niža vrednost investicione jedince u odnosu na FONDex ne ukazuje na bolje odnosno lošije performanse fonda.
 • FONDex nije namenjen za donošenje investicionih odluka, i ne predstavlja indeks na osnovu kojeg se, upoređivanjem sa kretanjem vrednosti investicionih jedinica, mogu identifikovati nadprosečne ili ispodprosečne performanse fondova.
 • Za adekvatno poređenje ostvarenih prinosa između fondova potrebno je raspolagati informacijama o strukturi odnosno stepenu rizičnosti ulaganja imovine tih fondova.

Formula:

fondex_formula

Gde je:

 • FONDex(t) – vrednost indeksa FONDex na dan t
 • FONDex(t-1) – vrednost indeksa FONDex na prethodni radni dan u odnosu na dan t
 • n – broj dobrovoljnih penzijskih fondova koji posluju na dan t
 • IJ(i,t) – vrednost investicione jedinice fonda i na dan t
 • IJ(i,t-1) – vrednost investicione jedinice fonda i na prethodni radni dan u odnosu na dan t
 • NI(i,t) – neto vrednost imovine fonda i na dan t
 • FONDex(t0) – vrednost indeksa FONDex na početni dan izračunavanja (15. novembar 2006)

Napomena:

Kretanje vrednosti FONDex-a i njegovo poređenje sa kretanjem vrednosti investicionih jedinica DPF ne može se smatrati preporukom Narodne banke Srbije za izbor DPF. Iako Narodna banka Srbije postupku obelodanjivanja vrednosti investicionih jedinica DPF kao i vrednosti FONDex-a pristupa sa dužnom pažnjom, NBS ne prihvata odgovornost za posledice investicionih odluka nastalih korišćenjem kako samog indeksa tako i vrednosti investicionih jedinica DPF.