SISTEM VEB-SERVISA

O sistemu veb-servisa

Putem sistema veb-servisa, Narodna banka Srbije omogućava pravnim subjektima da automatizuju pristup ponuđenim podacima i da ih koriste u svojim informacionim sistemima na način koji najviše odgovara njihovim potrebama.

Registrovani korisnici veb-servis sistema dobijaju mogućnost pristupa javnim podacima Narodne banke Srbije, putem konzistentnog skupa programskih interfejsa. Na taj način im je omogućeno da ponuđene podatke integrišu u svoje informacione sisteme korišćenjem širokog spektra programerskih tehnologija. Važno je napomenuti da veb-servis sistem ne omogućava pristup podacima preko gotovih vizuelnih interfejsa. Korisnicima je ostavljeno da sami razviju svoje aplikativne module i koriste podatke na način koji najviše odgovara njihovim poslovnim potrebama. Detaljan opis usluga sistema veb-servisa dat je u tehničkoj dokumentaciji.

Vrste usluga (servisa) koje pružamo

Veb-servis sistem Narodne banke Srbije sastoji se od dva skupa servisa:

 • Besplatni servisi
  • Servis za pristup osnovnim šifarnicima
  • Servis za pristup kursnim listama
  • Servis za pristup tekućoj kursnoj listi
  • Servis za pristup kursnim listama po menjačkim poslovima
  • Servis vrednosti investicionih jedinica dobrovoljnih penzionih fondova
  • Servis za pristup efektivnim prekonoćnim stopama
  • Servis za pristup registru imalaca računa
  • Servis za pristup registru primljenih neizvršenih rešenja u prinudnoj naplati
  • Servis za pristup registru učesnika na tržištu osiguranja
  • Servis statistike korišćenja usluge
 • Servisi koji se tarifiraju
  • Servis za pristup registru dužnika u prinudnoj naplati

Prednosti korišćenja sistema

 • Jednostavna integracija javnih podataka NBS u softverske sisteme korisnika usluga
 • Stalan (24 x 7) pristup podacima sa svakog računara korisnika usluge koji ima pristup Internetu
 • Smanjenje rizika prouzrokovanih ljudskim faktorom
 • Smanjenje troškova (automazacijom procesa pristupa podacima)

Uslovi i način korišćenja sistema

Pravo pristupa i korišćenja usluga sistema imaju pravna lica i preduzetnici koja su uspešno izvršila proces učlanjenja u veb-servis sistem Narodne banke Srbije.
Učlanjenjem u sistem, korisnik automatski stiče pravo korišćenja besplatnih servisa iz veb servis sistema Narodne banke Srbije.
Ukoliko korisnik želi da koristi usluge servisa koji se tarifiraju, potrebno je da izvrši proces aktiviranja servisa koji se tarifiraju u veb-servis sistemu Narodne banke Srbije. Proces aktiviranja servisa koji se tarifiraju, mogu izvršiti samo članovi veb-servis sistema NBS. Tarife po kojima se vrši tarifiranje usluga sistema definisane su u odluci o jedinstvenoj tarifi NBS.