Обим међубанкарске трговине на девизном тржишту на дан 19.04.2024. износио је 20.371.464 евра, односно 21.675.245 долара (једном рачунато). Од тога:

• обим трговине с датумом извршења краћим од спот валуте – 4.788.757 евра, односно 5.095.239 долара;

• обим спот трговине – 15.582.707 евра, односно 16.580.006 долара;

• обим терминске трговине – 0 евра, односно 0 долара;

• обим своп трговине – 0 евра, односно 0 долара.

Архива података о међубанкарској трговини на девизном тржишту

Изаберите месец и годину:

Подаци су разврстани према датуму извршења трансакције на трансакције с датумом извршења краћим од спота, спот, термин и своп, у складу с важећом Одлуком о условима и начину рада девизног тржишта.

До 31.08.2006. године банке су Народној банци Србије достављале податке о укупној међубанкарској трговини, без разврставања према врсти трансакције (датум извршења краћи од спота, спот, термин и своп).

Подаци о међубанкарској трговини на девизном тржишту не укључују купопродајне трансакције с Народном банком Србије на међубанкарском девизном тржишту.