Обим међубанкарске трговине на девизном тржишту на дан 29.06.2022. износио је 61.904.161 евра, односно 65.079.832 долара (једном рачунато). Од тога:

• обим трговине с датумом извршења краћим од спот валуте – 53.685.371 евра, односно 56.439.420 долара;

• обим спот трговине – 8.218.790 евра, односно 8.640.412 долара;

• обим терминске трговине – 0 евра, односно 0 долара;

• обим своп трговине – 0 евра, односно 0 долара.

Архива података о међубанкарској трговини на девизном тржишту

Изаберите месец и годину:

Подаци су разврстани према датуму извршења трансакције на трансакције с датумом извршења краћим од спота, спот, термин и своп, у складу с важећом Одлуком о условима и начину рада девизног тржишта.

До 31.08.2006. године банке су Народној банци Србије достављале податке о укупној међубанкарској трговини, без разврставања према врсти трансакције (датум извршења краћи од спота, спот, термин и своп).

Подаци о међубанкарској трговини на девизном тржишту не укључују купопродајне трансакције с Народном банком Србије на међубанкарском девизном тржишту.