Izaberite datum:
24.01.2022

Dnevna likvidnost bankarskog sektora i prognoza autonomnih faktora
u milionima dinara
Obračunata dinarska obavezna rezerva za period od 2022-01-18 godine do 2022-02-17 godine
252.619,5
Tekući račun
287.175,3
Prosek tekućeg računa u periodu izdvajanja dinarske obavezne rezerve
275.862,2
Dnevni prosek izdvojene dinarske obavezne rezerve (%)
113,68
Prosek izdvojene dinarske obavezne rezerve u periodu (%)
109,20
Deponovani viškovi likvidnih sredstava O/N
22.294,3
Intraday kredit
10,0
Kredit za likvidnost O/N
0,0
Stanje operacija na otvorenom tržištu
-95.000,0
Slobodna sredstva na tekućim računima
41.334,9
Ostvareni neto efekat autonomnih faktora na likvidnost bankarskog sektora (sa blagajnom banaka od prethodnog radnog dana)
+963,9
Prognozirani prosečni dnevni neto efekat autonomnih faktora na likvidnost bankarskog sektora za period
od 2022-01-19 godine do 2022-01-25 godine (uključeni samo radni dani)
+500,0

Napomene:
1) Tekući račun obuhvata i stanje na računu u RTGS-u za instant plaćanja (RTGS-IPS račun) i koristi se kod izračunavanja proseka tekućeg računa u periodu izdvajanja obavezne rezerve, dnevnog proseka izdvojene dinarske obavezne razerve (%), proseka izdvojene dinarske obavezne rezerve u periodu (%) i izračunavanja slobodnih sredstava na tekućim računima.
2) Stanje operacija na otvorenom tržištu (+) obezbeđenje likvidnosti, (-) povlačenje likvidnosti.
3) Slobodna sredstva na tekućim računima predstavljaju iznos koji banke treba da izdvoje više (-) ili manje (+) u odnosu na poslednje stanje na tekućem računu da bi prosek obavezne rezerve na kraju perioda iznosio 100%.
4) Autonomni faktori su faktori koji nisu pod direktnim uticajem Narodne banke Srbije (NBS) i predstavljaju promenu likvidnosti bankarskog sektora po osnovu promene depozita države kod NBS, gotovog novca u opticaju i deviznih transakcija NBS sa državom, (+) povećanje likvidnosti, (-) smanjenje likvidnosti.
5) Podaci o ostvarenom neto efektu autonomnih faktora na likvidnost bankarskog sektora sa blagajnom banaka od prethodnog radnog dana ažuriraju se oko 10:00 časova, a kompletni podaci o ostvarenom neto efektu autonomnih faktora na likvidnost bankarskog sektora sa ažuriranom blagajnom banaka objavljuju se oko 14:00 časova.
6) Podatak o prognoziranom prosečnom dnevnom neto efektu autonomnih faktora na likvidnost bankarskog sektora se ažurira na dan aukcija hartija od vrednosti oko 10:00 časova.


Arhiva podataka

Izaberite godinu: