Изаберите датум:
22.05.2022

Дневна ликвидност банкарског сектора и прогноза аутономних фактора
у милионима динара
Обрачуната динарска обавезна резерва за период од 18.05.2022. године до 17.06.2022. године
251.127,2
Текући рачун
279.437,1
Просек текућег рачуна у периоду издвајања динарске обавезнe резервe
274.008,1
Дневни просек издвојене динарске обавезнe резервe (%)
111,27
Просек издвојене динарске обавезнe резервe у периоду (%)
109,11
Депоновани вишкови ликвидних средстава O/N
10.400,0
Intraday кредит
0,0
Кредит за ликвидност O/N
0,0
Стање операција на отвореном тржишту
38.658,0
Слободна средства на текућим рачунима
32.710,1
Остварени нето ефекат аутономних фактора на ликвидност банкарског сектора
+7.206,5
Прогнозирани просечни дневни нето ефекат аутономних фактора на ликвидност банкарског сектора за период
од 18.05.2022. године до 24.05.2022. године (укључени само радни дани)
+2.700,0

Напомене:
1) Текући рачун обухвата и стање на рачуну у RTGS-у за инстант плаћања (RTGS-IPS рачун) и користи се код израчунавања просека текућег рачуна у периоду издвајања обавезне резерве, дневног просека издвојене динарске обавезне разерве (%), просека издвојене динарске обавезне резерве у периоду (%) и израчунавања слободних средстава на текућим рачунима.
2) Стање операција на отвореном тржишту (+) обезбеђење ликвидности, (-) повлачење ликвидности.
3) Слободна средства на текућим рачунима представљају износ који банке треба да издвоје више (-) или мање (+) у односу на последње стање на текућем рачуну да би просек обавезне резерве на крају периода износио 100%.
4) Аутономни фактори су фактори који нису под директним утицајем Народне банке Србије (НБС) и представљају промену ликвидности банкарског сектора по основу промене депозитa државе код НБС, готовог новца у оптицају и девизних трансакција НБС са државом, (+) повећање ликвидности, (-) смањење ликвидности.
5) Подаци о оствареном нето ефекту аутономних фактора на ликвидност банкарског сектора са благајном банака од претходног радног дана ажурирају се око 10:00 часова, а комплетни подаци о оствареном нето ефекту аутономних фактора на ликвидност банкарског сектора са ажурираном благајном банака објављују се око 14:00 часова.
6) Податак о прогнозираном просечном дневном нето ефекту аутономних фактора на ликвидност банкарског сектора се ажурира на дан аукција хартија од вредности око 10:00 часова.


Архива података

Изаберите годину: