ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

Rečnik A   B   V   G   D   Đ   E   Ž   Z   I   J   K   L   LJ   M   N   NJ   O   P   R   S   T   Ć   U   F   H   C   Č   DŽ   Š 


 
Davalac finansijskog lizinga Davalac finansijskog lizinga je društvo sa ograničenom odgovornošću ili akcionarsko društvo sa sedištem u Republici Srbiji koje ima dozvolu Narodne banke Srbije za obavljanje poslova finansijskog lizinga. Davalac lizinga obavlja delatnost finansijskog lizinga kao pretežnu delatnost, u smislu propisa kojima se uređuje klasifikacija delatnosti. Pored navedene delatnosti, davalac lizinga može obavljati delatnost davanja u zakup vraćenih predmeta lizinga, kao i delatnosti koje se uobičajeno obavljaju uz delatnost finansijskog lizinga (usluge obuke primaoca lizinga u vezi s korišćenjem predmeta lizinga, usluge montaže, demontaže, usluge servisiranja predmeta lizinga, nabavka rezervnih delova i sl.). Davalac lizinga može, uz naknadu, otuđivati predmete lizinga koji su mu vraćeni u državinu po prestanku ugovora o lizingu, odnosno ugovora o zakupu.
Datum valute Bankarski dan na koji je potrebno izvršiti nalog za plaćanje, prema instrukcijama pošiljaoca.
Debitna kartica Kartica za čije se transakcije račun korisnika zadužuje odmah.
Depozit Depozit je dinarsko ili devizno novčano potraživanje prema banci koje proizlazi iz novčanog depozita, uloga na štednju, bankarskog tekućeg računa ili drugog novčanog računa i na osnovu koga nastaje zakonska ili ugovorna obaveza banke na povraćaj sredstava.
Depozitar Podrazumeva instituciju kod koje se vode računi međunarodne finansijske organizacije, preko kojih se obavljaju sve transakcije u nacionalnoj valuti po osnovu svih obaveza zemlje članice prema MFO.
Depozitne olakšice Stalna olakšica kojom se bankama omogućava da viškove svojih likvidnih sredstava preko noći deponuju kod centralne banke uz odgovarajuću kamatu.
Derivati Izvedene hartije od vrednosti; kreiraju se na neku drugu osnovnu aktivu, kao npr. na robu, druge hartije od vrednosti, devize, kamatne stope ili tržišne indekse. Kretanje cena osnovne aktive vrši direktan uticaj na visinu cena derivata. Najznačajniji derivati su: forvardi, fjučersi, opcije, varanti, konvertibilne hartije od vrednosti i sl.
Devize Devize predstavljaju potraživanja prema inostranstvu koja glase na stranu valutu.
Devizne rezerve Devizne rezerve Narodne banke Srbije čine: inostrane hartije od vrednosti, depoziti na računima u inostranstvu, efektivni strani novac, zlato i specijalna prava vučenja. Devizne rezerve poslovnih banaka čine: efektivni strani novac u trezorima banaka, devize na računima u inostranstvu i hartije od vrednosti koje banke imaju u svom portfelju. Te devizne rezerve predstavljaju dopunsku rezervu likvidnosti za premošćavanje neusklađenosti međunarodnih plaćanja.
Devizni kurs Devizni kurs predstavlja cenu određene inostrane valute izraženu u domaćem novcu. Devizni kurs pokazuje koliko je domaćeg novca potrebno dati za jednu ili sto jedinica stranog novca. Posredstvom deviznog kursa uspostavlja se veza između cena u zemlji i u inostranstvu.
Devizni rizik Rizik mogućnosti nastanka negativnih efekata na finansijski rezultat i kapital banke zbog promene deviznog kursa.
Devizno tržište Devizno tržište predstavlja mehanizam povezivanja transaktora koji žele da kupe jednu valutu u zamenu za drugu. Postoje dva osnovna organizaciona oblika putem kojih se realizuje valutna trgovina: devizne berze i vanberzanska devizna tržišta, tzv. over-the-counter market (OTC market).
DinaCard Nacionalna platna kartica koja se može koristiti za podizanje gotovine na bankomatima i šalterima banaka i elektronsko plaćanje robe i usluga na teritoriji Republike Srbije.
Dinarizacija Proces jačanja domaće valute putem stvaranja stabilnog inflatornog okruženja, razvoja dinarskog tržišta hartija od vrednosti i instrumenata zaštite od deviznog rizika.
Dinarski plasmani Plasmani odobreni u dinarima bez devizne klauzule.
Dinarski plasmani indeksirani deviznom klauzulom Plasmani odobreni u dinarima s deviznom klauzulom.
Dividendna stopa Odnos dividende po akciji i berzanskog kursa akcije (interesantna za kupce akcija).
Dobrovoljni penzijski fond Institucija kolektivnog investiranja u okviru koje se prikuplja i ulaže penzijski doprinos u različite vrste imovine s ciljem ostvarenja prihoda i smanjenja rizika ulaganja.
Docnja Prekoračenje roka za izvršenje neke obaveze, koje dužnik čini uprkos postojećoj obavezi i opomeni poverioca da to izvršenje učini o roku.
Država porekla Država porekla je država u kojoj su strana banka ili drugo lice u finansijskom sektoru osnovani i u kojoj su dobili dozvolu za rad.
Državne hartije od vrednosti Finansijski instrumenti koje emituju državni organi, državne organizacije i agencije i lokalni organi vlasti. Državne hartije od vrednosti se razlikuju u pogledu namene i ročnosti. Njihovi kupci mogu biti banke, finansijske institucije, ali i privatni investitori. Republika Srbija izdaje kratkoročne i dugoročne državne hartije od vrednosti u nematerijalizovanom obliku. Njih mogu kupovati sva domaća pravna i fizička lica, a strana pravna i fizička lica državne hartije od vrednosti mogu kupovati pod uslovima koje propiše Vlada.
Državne obveznice Dugoročne hartije od vrednosti koje emituje država ili neki njen organ ili agencija, s namenom, prvenstveno, finansiranja budžetskog deficita, odnosno za pokriće državnih dugova. Smatraju se prvoklasnim jer nose najmanji kreditni rizik, s obzirom na to da je garant ispunjenja obaveza država. Republika Srbija emituje obveznice koje se primarno prodaju na aukcijama. Pravna i fizička lica ove hartije mogu kupovati preko ovlašćenih učesnika. Strani investitori mogu da kupuju državne obveznice ročnosti preko godinu dana.
Državni zapisi Kratkoročne diskontne hartije od vrednosti koje emituje Ministarstvo finansija Republike Srbije radi premošćavanja vremenske neusklađenosti između priliva i odliva državnog budžeta. Ministarstvo finansija, Uprava za javni dug, emituje državne zapise koje primarno prodaje na aukcijama. Pravna i fizička lica te hartije mogu kupovati preko ovlašćenih učesnika. Strani investitori mogu da kupuju trezorske zapise ročnosti preko godinu dana.
Društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom Privredno društvo koje organizuje i upravlja dobrovoljnim penzijskim fondovima, u skladu sa zakonom
Dužničke hartije od vrednosti Prikazuju dužničko-poverilački odnos koji se izmiruje i prestaje istekom roka dospeća hartije. To su hartije od vrednosti koje se ukamaćuju po unapred utvrđenoj kamatnoj stopi i isplaćuju u određenom momentu - na kraju roka dospeća ili u tačno utvrđenim periodima dospeća.
Dužnik Fizičko ili pravno lice koje vrši plaćanje u transakciji plaćanja.
Dužnik po inostranom kreditu Pravno lice ili preduzetnik koji je zaključio ugovor o kreditu i obavezao se da ga otplaćuje prema inostranstvu.
DvP (Delivery vs. Payment) Istovremeno plaćanje i isporuka hartija od vrednosti osnovni je princip u saldiranju transakcija sa hartijama od vrednosti, koji poštuje i Centralni registar hartija od vrednosti. Primenom ovog principa, nikada se ne može desiti da kupac hartije od vrednosti plati, a da ih na svom računu ne dobije.