ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

Rečnik A   B   V   G   D   Đ   E   Ž   Z   I   J   K   L   LJ   M   N   NJ   O   P   R   S   T   Ć   U   F   H   C   Č   DŽ   Š 


 
Vanberzansko tržište hartija od vrednosti Institucionalni (profesionalni) investitori mogu zaključivati transakcije sa hartijama od vrednosti i van berze, gde se u direktnom kontaktu mogu dogovarati oko uslova njihove prodaje i uslova saldiranja.
Vanredni finansijski izveštaj Finansijski izveštaj koji sastavljaju pravna lica i preduzetnici na dan statusne promene, prodaje, ili kada je otvoren, odnosno zaključen postupak stečaja ili likvidacije, u kome se prikazuju podaci o finansijskom položaju i poslovnim promenama u poslovnoj godini do dana promene.
Vansudsko poravnanje Sporazum o uređenju dužničko-poverilačkog spornog ili neizvesnog odnosa bez učešća suda, čime se osiguranik odriče svih sadašnjih ili budućih zahteva prema osiguravaču.
VaR (Value at Risk) Najveći mogući gubitak u portfoliju banke tokom određenog perioda i pri unapred definisanom intervalu poverenja.
Vinkulacija Potpun ili delimičan prenos osiguranikovog prava potraživanja na neko treće lice, čime se to pravo ograničava.
Vrednost imovine dobrovoljnog penzijskog fonda Čini je zbir vrednosti hartija od vrednosti iz portfolija dobrovoljnog penzijskog fonda, nepokretnosti u vlasništvu fonda, depozita novčanih sredstava fonda kod banaka, sredstava na računu kod kastodi banke, kao i potraživanja fonda – obračunatih prema poštenoj (fer) vrednosti.