ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

Rečnik A   B   V   G   D   Đ   E   Ž   Z   I   J   K   L   LJ   M   N   NJ   O   P   R   S   T   Ć   U   F   H   C   Č   DŽ   Š 


 
Hartije od vrednosti Hartije od vrednosti su prenosivi elektronski dokumenti kojima se trguje na finansijskom tržištu iz kojih za zakonite imaoce proizlaze prava i obaveze u skladu sa zakonom i odlukom izdavaoca o izdavanju hartija od vrednosti.
Hedžing (Hedging) Hedžing predstavlja osiguranje od rizika koji proizlazi iz poslovanja, kao što je rizik promene kamatnih stopa, deviznog kursa i sl. U situacijama kada ekonomski subjekti ne žele da preuzmu rizik, mogu da se opredele za finansijske derivate da bi se zaštitili od rizika. To ne sprečava da se negativan događaj desi, ali ukoliko se on desi, uticaj negativnog događaja će biti smanjen.
Hiperinflacija "Inflacija van kontrole" predstavlja veoma brz rast cena (po Caganu, preko 50% mesečno) i drastičan pad vrednosti novca, najčešće kao posledica visoke budžetske potrošnje finansirane štampanjem novca bez pokrića.