ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

Rečnik A   B   V   G   D   Đ   E   Ž   Z   I   J   K   L   LJ   M   N   NJ   O   P   R   S   T   Ć   U   F   H   C   Č   DŽ   Š 


 
Ugovor o finansijskom lizingu Ugovor o finansijskom lizingu je ugovor zaključen između davaoca lizinga i primaoca lizinga, kojim se davalac lizinga obavezuje da na primaoca lizinga prenese ovlašćenje držanja i korišćenja predmeta lizinga, na određeno vreme, u kome primalac lizinga uživa sve koristi i snosi sve rizike u vezi s vlasništvom, a primalac lizinga se obavezuje da mu za to plaća ugovorenu naknadu, u ugovorenim rokovima. Ugovor o lizingu obavezno sadrži nabavnu vrednost predmeta lizinga, ukupan iznos lizing naknade koju plaća primalac lizinga, iznos pojedinačnih rata lizing naknade i njihovu strukturu, njihov broj i vreme plaćanja, rok na koji je ugovor zaključen, mesto, rok, način i uslove isporuke predmeta lizinga, način i uslove prenosa svojine nad predmetom lizinga, odnosno način i uslove produženja roka trajanja ugovora. Ugovor o lizingu mora biti zaključen u pisanoj formi.
Unakrsna klauzula Klauzula u ugovoru o inostranom kreditu kojom se predviđa da je nastupio ''slučaj neizvršenja'' po konkretnom kreditu ukoliko dužnik ne izvršava svoje obaveze po nekom drugom poslu. Omogućava inokreditoru da proglasi kredit dospelim ili da zahteva ubrzavanje otplate kredita.
Univerzalna strana u transakciji (Central Counter Party - CCP) Klirinška kuća postaje univerzalna strana u transakciji kada se obaveže da će svim kupcima isporučiti kupljene hartije od vrednosti, a svim prodavcima isplatiti novac po osnovu prodatih hartija od vrednosti, tj. kupac svim prodavcima i prodavac svim kupcima.
Usvojeni finansijski izveštaj Finansijski izveštaj koji se sastavlja posle izvršene revizije, a sadrži mišljenje ovlašćenog revizora; dostavlja se Narodnoj banci Srbije posle usvajanja na skupštini ili drugom organu upravljanja pravnog lica; može biti usvojeni godišnji i usvojeni konsolidovani finansijski izveštaj.
Uvezena inflacija Rast cena na domaćem tržištu pod uticajem rasta cena uvoznih dobara, i to direktno preko rasta cena uvezenih gotovih proizvoda, ali i indirektno, preko rasta cena uvezenih inputa koji se koriste u proizvodnji domaćih proizvoda.