ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

Rečnik A   B   V   G   D   Đ   E   Ž   Z   I   J   K   L   LJ   M   N   NJ   O   P   R   S   T   Ć   U   F   H   C   Č   DŽ   Š 


 
TARGET (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer System) Elektronski platni sistem bruto plaćanja u realnom vremenu u zoni evra. Omogućava brzo uravnoteženje likvidnosti i kamata između nacionalnih tržišta novca, iz čega rezultira jedinstvena kamatna stopa na tržištu novca kao izraz jedinstvene monetarne politike u EMU. TARGET omogućava kako plaćanja između banaka, tako i između klijenata. Plaćanja u evrima preko TARGETA mogu obavljati i zemlje EU koje ne učestvuju u EMU ako raspolažu sistemima za bruto plaćanja. TARGET 2 predviđa da se do 2007. godine uspostavi još viši stepen harmonizacije elektronskog plaćanja u evrozoni.
Tehničke rezerve Sredstva iz kojih društvo za osiguranje izmiruje svoje obaveze iz osiguranja. Obuhvataju: prenosne premije, rezervisane štete, rezerve za učešće u dobiti, matematičku rezervu i rezerve za izravnanje rizika.
Tekući platni bilans Obuhvata sve transakcije, osim onih koje se tiču finansijskih stavki koje se odnose na ekonomske vrednosti i obavljaju se između rezidenata i nerezidenata, uključujući i ekonomske vrednosti koje se dobijaju ili pružaju bez nadoknade. Obuhvata robu, usluge, prihod i tekuće transfere.
Testiranje otpornosti na poremećaje (stress tersting) Metod procene reagovanja finansijske institucije na različite nepovoljne scenarije stvorene kompjuterskim programima u smislu adekvatnosti kapitala i/ili aktive.
Trajnost otplate Broj godišnjih gotovinskih tokova (cash flow) potrebnih za povraćaj pozajmljenog kapitala.
Transakcija plaćanja Prenos poveriocu novčanih sredstava s računa dužnika ili na račun poverioca. U transakciji plaćanja dužnik i poverilac mogu biti različita fizička ili pravna lica ili isto fizičko ili pravno lice.
Transakcioni depozit Likvidna sredstva koja su potrebna privrednim subjektima, kao i bankama, za obavljanje tekućih poslova.
Transmisioni mehanizam monetarne politike Proces posredstvom koga odluke monetarne politike utiču na ekonomiju u celini i, posebno, na nivo cena.
Tržišna kapitalizacija Indikator veličine i obima operacija na berzi. Dobija se multiplikovanjem tržišne cene svih kotiranih akcija na berzi sa ukupnim brojem svih akcija.
Tržišni rizici Mogućnost nastanka negativnih efekata na finansijski rezultat i kapital banke po osnovu promena vrednosti bilansnih pozicija i vanbilansnih stavki banke koje nastaju zbog kretanja cena na tržištu. Obuhvataju devizni rizik, cenovni rizik po osnovu dužničkih hartija od vrednosti i vlasničkih hartija od vrednosti i robni rizik.
Tržište kapitala Mesto gde se susreću ponuda i tražnja kapitala, tj. različitih oblika dugoročnih finansijskih instrumenata, čiji je rok dospeća duži od jedne godine. Omogućava usmeravanje slobodnih finansijskih sredstava u najrentabilnije investicione projekte. Sastoji se iz tri segmenta:1) kreditnog tržišta, tržišta instrumenta duga na kome se trguje kreditnim instrumentima, tj. hartijama od vrednosti koje odražavaju dužničko-poverilačke odnose; 2) hipotekarnog tržišta i 3) tržišta vlasničkih instrumenata (berze akcija).
Tržište novca Mesto gde se susreću ponuda i tražnja različitih oblika kratkoročne finansijske aktive, čiji je rok dospeća kraći od godine dana (transakcije žiralnim novcem, uzimanje/davanje kratkoročnih kredita, eskontni poslovi, lombardni poslovi, poslovanje kratkoročnim hartijama od vrednosti). Glavni učesnici na tržištu novca su: a) centralna banka, b) depozitne finansijske institucije, naročito banke, i c) posredničke i druge finansijske organizacije. Preko tih učesnika u radu tržišta novca mogu učestvovati i ostali učesnici, pošto ostala pravna i fizička lica ne mogu biti direktni učesnici na ovom tržištu.