ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

Rečnik A   B   V   G   D   Đ   E   Ž   Z   I   J   K   L   LJ   M   N   NJ   O   P   R   S   T   Ć   U   F   H   C   Č   DŽ   Š 


 
M1 Uži agregat novčane mase, koji obuhvata gotov novac u opticaju i transakcione depozite.
M2 Širi agregat novčane mase, koji, pored M1, uključuje i ostale dinarske depozite po viđenju i oročene dinarske depozite, kratkoročne i dugoročne.
M3 Najširi agregat novčane mase, koji, pored M2, uključuje i devizne depozite.
Magični četvorougao Četiri primarna, iako nekompatibilna, cilja makroekonomske politike: puna zaposlenost, stabilnost cena, stabilnost deviznog kursa (platnobilansna ravnoteža) i stabilan privredni rast.
Makroekonomska ravnoteža Makroekonomska ravnoteža je osnovni ekonomski cilj svake zemlje, a podrazumeva istovremeno postizanje stabilnosti cena, visokog nivoa zaposlenosti i spoljnoekonomske ravnoteže (platnog bilansa), uz stalan privredni rast.
Malus Doplatak na premiju koji plaća osiguranik ukoliko je prijavljena najmanje jedna šteta za koju je odgovoran osiguranik.
Market mejkeri Firme koje su spremne da istovremeno kupe i prodaju određenu količinu hartija od vrednosti po konkretnoj ceni. Istovremeno daju ponudu i tražnju za određenom hartijom i održavaju tržište te hartije likvidnim.
Mastrihtski kriterijumi Mastrihtske "kriterijume konvergencije" moraju da ispune one članice Evropske unije koje žele da postanu deo jedinstvenog monetarnog područja sa zajedničkom valutom - evrom. Kriterijumi konvergencije su: 1) cenovna stabilnost, 2) određeni nivo dugoročne kamatne stope, 3) visina budžetskog deficita, 4) nivo javnog duga i 5) stabilnost deviznog kursa i učešće u Mehanizmu deviznih kurseva (ERM II).
Matematička rezerva Matematička rezerva (vrsta tehničkih rezervi) obrazuje se i obračunava za izmirenje budućih obaveza po osnovu dugoročnih ugovora o životnom osiguranju.
Matično društvo Matično društvo pravnog lica je društvo koje u tom licu ima kontrolno učešće.
Meke valute U meke valute ubrajaju se valute zemalja koje su izrazito podložne devalvacijama, odnosno valute koje imaju delimičnu konvertibilnost.
Međunarodna investiciona pozicija Međunarodna investiciona pozicija je statistički prikaz eksternih finansijskih potraživanja i dugovanja rezidenata jedne privrede u određenom trenutku. Ona na kraju jednog perioda odražava finansijske transakcije, promene vrednosti i ostala prilagođavanja koja su se dogodila tokom tog perioda, a koja utiču na nivo finansijske aktive i pasive. Eksterna finansijska aktiva jedne zemlje obuhvata potraživanja od nerezidenata, monetarno zlato i specijalna prava vučenja u posedu monetarnih vlasti. Neto međunarodna finansijska pozicija zemlje predstavlja razliku između njene finansijske aktive i pasive.
Menica Obligaciono-pravna hartija od vrednosti čiji je sadržaj novčano potraživanje. Predstavlja bezuslovni pismeni nalog izdavaoca menice (trasanta) upućen drugom licu (trasatu) da, u određeno vreme i na određenom mestu, isplati određeni iznos novca licu naznačenom u menici (remitentu) ili drugom licu po njegovoj naredbi.
Menjački poslovi Poslovi kupovine od fizičkih lica – rezidenata i nerezidenata i prodaje tim licima efektivnog stranog novca i čekova koji glase na stranu valutu.
Menjačko mesto Prostorna i organizaciona jedinica u kojoj se obavljaju menjački poslovi, a može da sadrži jedno ili više blagajničkih mesta.
Mere monetarne politike Skup pravila i mera koje centralna banka preduzima da bi ostvarila utvrđene ciljeve monetarne politike.
Merodavna premija Premija tekuće godine uvećana za prenosnu premiju prethodne i umanjena za prenosnu premiju naredne godine.
Merodavna tehnička premija Tehnička premija tekuće godine uvećana za tehničku prenosnu premiju prethodne i umanjena za tehničku prenosnu premiju naredne godine.
Merodavne štete Rešene štete tekuće godine uvećane za rezervisane štete na kraju godine i umanjene za rezervisane štete prethodne godine.
Merodavni rezultat Odnos merodavnih šteta i merodavne premije.
Merodavni tehnički rezultat Odnos merodavnih šteta i merodavne tehničke premije.
Mišljenje o bonitetu Ocena sposobnosti izmirivanja obaveza doneta na osnovu seta podataka o bonitetu, primenom kvalitativne i kvantitativne analize rizika poslovanja.
Mišljenje ovlašćenog revizora Dokument u kome ovlašćeni eksterni revizor posle izvršene revizije izražava svoje mišljenje o podacima u finansijskom izveštaju pravnog lica, u smislu da li su podaci prikazani istinito i objektivno i u skladu sa zahtevima međunarodnih računovodstvenih standarda, odnosno standarda finansijskog izveštavanja; predstavlja sastavni deo usvojenog finansijskog izveštaja i ulazi u bazu finansijskih izveštaja.
Međunarodni monetarni fond (MMF) Međunarodna finansijska organizacija osnovana 1945. godine u Bretonvudsu. Ciljevi MMF-a su: razvoj međunarodne monetarne saradnje, obezbeđenje ravnomernog rasta međunarodne trgovine radi povećanja nivoa zaposlenosti, proizvodnje i realnog dohotka, obezbeđenje stabilnosti kurseva i aranžmana za kurseve između članica, uspostavljanje multilateralnog sistema plaćanja po tekućim transakcijama i uklanjanje deviznih ograničenja koja koče porast svetske trgovinske razmene, pružanje finansijske pomoći zemljama sa platnobilansnim problemima i otklanjanje neravnoteže u međunarodnim platnim bilansima članica. Danas MMF ima 184 članice, koje svoja prava i učešće u radu ove institucije ostvaruju preko predstavnika u organima upravljanja. Najviši organ upravljanja MMF-a je Odbor guvernera, u kome svaka zemlja ima po jednog predstavnika i njegovog zamenika. Poslovima rukovodi Odbor izvršnih direktora, koji čine 24 izvršna direktora. Pet zemalja članica sa najvećom kvotom (SAD, Japan, Nemačka, Francuska, V. Britanija), zajedno sa Kinom, Rusijom i Saudijskom Arabijom, imenuju po jednog izvršnog direktora, a ostale izvršne direktore biraju zemlje organizovane u okviru 16 konstituenci.
Monetarna baza Primarni novac koji predstavlja ukupan iznos likvidnih obaveza centralne banke prema sektoru banaka, države i stanovništva.
Monetarna politika Deo ekonomske politike države koji čini skup mera i aktivnosti koje utvrđuje i sprovodi centralna banka radi ostvarivanja svog osnovnog cilja propisanog zakonom.
Monetarna reforma Temeljna reforma u oblasti novca, reorganizacija novčanog sistema koju država jedne zemlje preduzima radi stabilizacije celokupne privrede. Najčešće je posledica upropašćivanja valute usled velike inflacije i prekomernog zaduženja države, zbog čega funkcije novca gube značaj.
Monetarna statistika Obuhvata bilanse Narodne banke Srbije i ostalih depozitnih institucija (domaćih banaka), kao i monetarni pregled (konsolidovani bilans). Podaci u monetarnim pregledima klasifikuju se prema institucionalnim sektorima (domaći sektor i inostranstvo) i finansijskim instrumentima.
Monetarni indikatori Oznaka za one monetarne parametre koje centralna banka može kontrolisati i koji brzo i pouzdano mogu pokazati uticaj mera monetarne politike.
Monetarni pokazatelji Pokazatelji koji mere efikasnost i određuju pravac i intenzitet monetarne politike; reprezentuju varijabilu koju kontroliše centralna banka.
Monetarno zlato Zlato koje državi služi da podmiri svoje obaveze prema inostranstvu kada nije u stanju da ih podmiri drugim izvorima plaćanja (izvozom robe ili kreditima).
Monetizacija Pretvaranje delova aktive, pre svega hartija od vrednosti, u novac.