ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

Rečnik A   B   V   G   D   Đ   E   Ž   Z   I   J   K   L   LJ   M   N   NJ   O   P   R   S   T   Ć   U   F   H   C   Č   DŽ   Š 


 
Lender of last resort Centralna banka kao zajmodavac finansijskih sredstava poslovnim bankama u krajnjoj instanci.
Leveridž akcija Akcija finansirana zajmom.
Leveridž faktor Odnos stope prinosa na sopstveni kapital i ukupna sredstva.
Leveridž otkup Odnosi se na preuzimanje kompanije korišćenjem pozajmljenih finansijskih sredstava.
LIBOR (London Interbank Offered Rate) LIBOR (London Interbank Offered Rate) je kamatna stopa obračunata kao prosečna kamatna stopa po kojoj su međunarodne banke u Londonu spremne da pozajmljuju novac jedna drugoj. Kamatne stope na osnovu kojih se obračunava LIBOR su indikativne kamatne stope, po kojim su banke spremne da jedna drugoj pozajme novac, a ne realizovane kamatne stope. Obračunava se na međubankarske depozite različitih ročnosti, koje se kreću od prekonoćne ročnosti, ročnosti jedne nedelje do ročnosti 12 meseci i za depozite u sledećim valutama: evro, američki dolar, britanska funta, japanski jen, švajcarski franak, kanadski dolar, australijski dolar, švedska kruna, danska kruna i novozelandski dolar. LIBOR se obračunava dnevno i objavljuje ga u 11.00 časova po londonskom vremenu British Bankers’ Association (BBA).
Lice u finansijskom sektoru Banka, društvo za osiguranje, pokrovitelj emisije hartija od vrednosti, društvo za upravljanje upravljanje investicionim i dobrovoljnim penzijskim fondovima, brokersko-dilersko društvo, privredno društvo koje obavlja poslove finansijskog lizinga, kao i drugo pravno lice koje se pretežno bavi finansijskom delatnošću u zemlji i inostranstvu.
Lica povezana s bankom Lica povezana s bankom su: 1) članovi bankarske grupe u kojoj je banka; 2) članovi upravnog i izvršnog odbora banke, članovi odbora banke utvrđeni Zakonom o bankama, članovi organa upravljanja i rukovođenja člana bankarske grupe u kojoj je banka, kao i članovi porodice ovih lica; 3) lica sa učešćem u banci i u licima koja su članovi bankarske grupe u kojoj je banka, kao i članovi porodice ovih lica; 4) pravna lica u kojima lica iz tač. 2) i 3) imaju kontrolno učešće.
Lični ček Lični (personalni) ček je instrument bezgotovinskog plaćanja. Prvenstveno služi za bezgotovinska plaćanja robe i usluga, a u posebnim slučajevima i za gotovinske isplate. Izdavalac ličnog čeka je fizičko ili pravno lice i na njemu je sva odgovornost za naplatu ličnog čeka.
Likvidacija Postupak u kome prestaje pravni subjektivitet pravnog lica, uz potpuno namirenje njegovih poverilaca. Razlozi za likvidaciju mogu biti: odluka vlasnika pravnog lica, prestanak pravnih uslova za postojanje pravnog lica, prestanak prirodnih uslova za obavljanje delatnosti pravnog lica, istek roka na koji je pravno lice osnovano i dr.
Likvidnost Sposobnost da se bezuslovno mogu ispuniti dospele obaveze u jednom vremenskom intervalu.
Lista spoljnih revizora Lista spoljnih revizora koji mogu obavljati reviziju finansijskih izveštaja banaka, a koju Narodna banka Srbije objavljuje na svojoj internet prezentaciji i, u skladu s propisima, redovno ažurira.
Lizing naknada Lizing naknada je naknada koju primalac lizinga plaća davaocu lizinga za korišćenje predmeta lizinga. Utvrđuje se na osnovu iznosa koji je davalac lizinga platio za sticanje svojine na predmetu lizinga, uvećanog za kamatu i druge troškove koje, u skladu sa ugovorom o lizingu, primalac lizinga plaća davaocu lizinga.
Lizing obavezna rezerva banaka kod Narodne banke Srbije Obavezna rezerva koju banke obračunavaju na obaveze po osnovu deviznih sredstava, koja davaoci lizinga drže na posebnom računu otvorenom kod banke. Izdvaja se u evrima na devizne račune Narodne banke Srbije.