ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 
Zaštita korisnika | Postavite pitanje Narodnoj banci Srbije

PRIGOVOR NA RAD

DAVAOCA USLUGE OSIGURANjA / DRUŠTVA ZA UPRAVLjANjE DOBROVOLjNIM PENZIJSKIM FONDOM

1. Podaci o korisniku  
Ime i prezime/poslovno ime, matični broj pravnog lica i ime i prezime zakonskog zastupnika:*
Adresa/sedište i mesto:*
Broj telefona:*
Imejl adresa:
JMBG:
2. Prigovor se odnosi na rad:*
Davaoca usluge osiguranja
Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom
3. Da li ste prethodno podneli pisani prigovor ovom davaocu finansijskih usluga?*
da
ne
4. Da li ste dobili odgovor davaoca finansijskih usluga na prigovor?*
da
ne
   
   
5. Da li se vodi/vodio sudski spor povodom spornog pitanja na koje se odnosi ovaj prigovor?[1]*
da
ne
6. Da li se prigovor odnosi na novčani iznos?*
da
ne
   
   
7. Da li prvi put podnosite prigovor na rad ovog davaoca finansijskih usluga Narodnoj banci Srbije? *
da
ne
8. Finansijski proizvod/usluga na koji se prigovor odnosi:*
   
   
9. Sadržaj prigovora:[2]*
Uz prigovor prilažem:[3]
Prigovor upućen davaocu finansijske usluge;
Odgovor davaoca finansijske usluge na prigovor;
Dokumentaciju na osnovu koje se navodi iz prigovora mogu ceniti, i to:
Punomoćje.
Unesite kod sa slike*

Pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću,

  1. potvrđujem da su svi odgovori na pitanja sadržani u ovom prigovoru istiniti, potpuni i u okvirima mojih saznanja, te da nisam zatajio/la bilo koju informaciju koja bi mogla uticati na odluku Narodne banke Srbije u postupku po prigovoru na rad davaoca finansijskih usluga;
  2. obavezujem se da ću Narodnu banku Srbije odmah obavestiti o svim promenama koje bi mogle uticati na njeno postupanje po prigovoru na rad davaoca finansijskih usluga.

Ako kao fizičko lice podnosim prigovor,

  1. potvrđujem da sam saglasan/saglasna da Narodna banka Srbije, u postupku po prigovoru na rad davaoca finansijskih usluga, vrši obradu mojih podataka o ličnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti i drugim propisima;
  2. upoznat/a sam i saglasan/saglasna s time da je svrha prikupljanja i dalje obrade ovih podataka rešavanje mog spornog odnosa s davaocem finansijskih usluga i utvrđivanje da li se ovaj davalac pridržavao odredaba zakona i drugih propisa kojima se uređuju ove usluge, opštih uslova poslovanja i dobrih poslovnih običaja koji se odnose na te usluge, kao i obaveza iz ugovora zaključenog sa mnom, te da će ih Narodna banka Srbije u tu svrhu obrađivati (prikupljati, umnožavati, kopirati, prenositi, pretraživati, razvrstavati, pohranjivati, razdvajati, ukrštati, objedinjavati, i sl), koristiti i čuvati u elektronskom obliku i štampanim kopijama, odnosno na drugi pogodan i uobičajen način;
  3. upoznat/a sam i saglasan/saglasna s time da za navedene svrhe podatke mogu koristiti zaposleni u Narodnoj banci Srbije, kao i druga lica u skladu sa zakonom;
  4. upoznat/a sam s time da Narodna banka Srbije ove podatke pribavlja radi obavljanja poslova iz svoje nadležnosti uređenih zakonima kojima se uređuju ove usluge, kao i propisima donetim na osnovu ovih zakona;
  5. upoznat/a sam s time da bi se opoziv pristanka na obradu ovih podataka smatrao povlačenjem prigovora, čija je posledica okončanje postupka po prigovoru pred Narodnom bankom Srbije.

Napomena:

- Ako navedete svoju imejl adresu odgovor će vam biti upućen imejlom.

  Polja označena sa zvezdicom (*) su obavezna.
   

 


[1] Odgovor je DA ako se spor trenutno vodi ili je već pravnosnažno okončan.

[2] Navesti koncizno koji su razlozi za podnošenje prigovora, tj. šta se prigovorom zahteva

[3] Potrebno je označiti polje  ispred dokumentacije koja se prilaže uz prigovor.

Za sve dodatne informacije i pitanja možete se obratiti Informativnom centru Narodne banke Srbije na 0800 111 110