Narodna banka Srbije
 
Kontrola banaka | Proces supervizorske procene (SREP)

Proces supervizorske procene (SREP)

Narodna banka Srbije vrši kontrolu boniteta i zakonitosti poslovanja banaka i to posredno – kontrolom izveštaja i druge dokumentacije koju banka dostavlja Narodnoj banci Srbije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje poslovanje banaka, kao i drugih podataka o poslovanju banke kojima Narodna banka Srbije raspolaže, i neposredno – uvidom u poslovne knjige i drugu dokumentaciju banke. Radi očuvanja i jačanja stabilnosti finansijskog sistema i unapređenja funkcije supervizije banaka, u skladu s razvojem i rastom njihovih aktivnosti, kao i usaglašavanja s propisima Evropske unije, Narodna banka Srbije kontinuirano radi na unapređenju regulatornog okvira i supervizorskih aktivnosti, u skladu s karakteristikama domaćeg tržišta i međunarodnim standardima iz ove oblasti.

Proces supervizorske procene (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP), koji se sprovodi u Sektoru za kontrolu poslovanja banaka, predstavlja kontinuirani proces koji objedinjuje rezultate svih sprovedenih supervizorskih aktivnosti usmerenih na pojedinačnu banku u sveobuhvatnu procenu te banke. U tom smislu, supervizorske aktivnosti podrazumevaju utvrđivanje jedinstvene ocene za banku, a po potrebi i preduzimanje supervizorskih mera od strane Narodne banke Srbije, kako bi se otklonile prepoznate nepravilnosti u poslovanju banke, u skladu s važećim regulatornim okvirom. U toku sprovođenja ove procene, primenjuje se princip proporcionalnosti, koji određuje supervizorske aktivnosti i strukturiranje dijaloga s bankama.

Proces supervizorske procene obuhvata:

  • podelu banaka po grupama i periodično preispitivanje ove podele,
  • praćenje osnovnih pokazatelja rizika,
  • analizu poslovnog modela,
  • procenu korporativnog upravljanja i sistema unutrašnjih kontrola,
  • procenu rizika koji utiču na solventnost i likvidnost,
  • procenu adekvatnosti kapitala i likvidnih sredstava i
  • ukupnu SREP procenu banke.