Narodna banka Srbije
 
Kontrola banaka | Proces supervizorske procene (SREP)

Analiza rizika koji utiču na likvidnost banke

U okviru procesa supervizorske procene, analiziraju serizicikoji utiču na likvidnost. Osnovni rizici koji utiču nalikvidnostjesu tržišni rizik likvidnosti i riziklikvidnosti izvorafinansiranja.

Procena osnovnih rizika koji utiču na likvidnost sprovodi seutri koraka, odnosno kroz:

  1. procenu nivoa tržišnog rizika likvidnosti,
  2. procenu nivoa rizika likvidnosti izvora finansiranja i
  3. procenu upravljanja tržišnim rizikom likvidnosti irizikomlikvidnosti izvora finansiranja.

U okviru procene tržišnog rizika likvidnosti i rizikalikvidnostiizvora finansiranja, supervizor proverava usklađenostbanke sminimalnim regulatornim zahtevima.

Radi sveobuhvatne procene tržišnog rizika likvidnosti irizikalikvidnosti izvora finansiranja, supervizor procenjuje da lijeuspostavljan adekvatan sistem upravljanja ovim rizicima,anaročito: strategija upravljanja rizikom likvidnosti isklonost,odnosno tolerancija prema riziku likvidnosti,organizacionastruktura, politike, procedure i druga unutrašnjaakta, procesidentifikovanja, merenja, praćenja i izveštavanja orizikulikvidnosti, stres-testiranje rizika likvidnosti kojesprovodibanka, sistem unutrašnjih kontrola i plan poslovanja uslučajunastanka nepredviđenih događaja.

Na osnovu izvršene procene, supervizor formira ocenu u rasponuod1 (ako se uzme u obzir nivo tržišnog rizika likvidnosti /rizikalikvidnosti izvora finansiranja i sistem upravljanja ikontrolakoji se odnosi na taj rizik, banka nije značajno izloženaovomriziku) do 4 (ako se uzme u obzir nivo tržišnog rizikalikvidnosti/ rizika likvidnosti izvora finansiranja i sistemupravljanja ikontrole koji se odnosi na taj rizik, postoji visokaizloženostbanke ovom riziku).