Narodna banka Srbije
 
Kontrola banaka | Proces supervizorske procene (SREP)

Praćenje osnovnih indikatora rizika

Zaposleni u Sektoru za kontrolu poslovanja banaka redovno prate osnovne i dopunske pokazatelje rizika kako bi se pravovremeno prepoznale promene u finansijskom položaju i rizičnom profilu banke.
 
Osnovni pokazatelji rizika koriste se za utvrđivanje kvantitativne ocene svakog od elemenata ukupne SREP procene banke. Za svaki dostupni, osnovni pokazatelj interno su utvrđeni rasponi vrednosti tog pokazatelja, odgovarajuće ocene za te raspone, kao i ponder značajnosti svakog pokazatelja u ukupnoj kvantitativnoj oceni pojedinačnog elementa supervizorske procene.
Sektor za kontrolu poslovanja prati i druge dopunske pokazatelje rizika koji su specifični za datu banku ili grupu sličnih banaka. Ovi pokazatelji mogu biti upotpunjeni makroekonomskim pokazateljima, kao i pokazateljima koji uzimaju u obzir geografske oblasti, sektore i grane industrije.