latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

21.07.2020.

Народна банка Србије донела Инструкцију о начину привремене исплате новчаних средстава с динарских и девизних текућих рачуна корисника платних услуга и пружања услуге новчане дознаке

Имајући у виду тренутну епидемиолошку ситуацију, када је велики број људи услед болести изазване вирусом корона и због повећаног ризика од оболевања онемогућен да лично оде у просторије банака како би захтевао исплату новца с рачуна, Народна банка Србије је 21. јула 2020. године донела Инструкцију о начину привремене исплате новчаних средстава с динарских и девизних текућих рачуна корисника платних услуга и пружања услуге новчане дознаке.

Овом инструкцијом одређеним категоријама корисника платних услуга омогућено је да захтевају исплату новца и на основу једнократног пуномоћја које не мора бити оверено од стране јавног бележника, а које би банци поднело овлашћено лице, уз обавезу стављања на увид оригиналних важећих личних докумената и лица које је издало пуномоћје, и лица које је тим пуномоћјем овлашћено да захтева исплату с рачуна.

На овај начин банке су дужне да омогуће исплату с рачуна кориснику који испуњава најмање један од следећих услова:

  1. корисник је лице које је навршило 55 или више година живота;
  2. корисник је лице коме се пружају услуге смештаја за одрасле у смислу закона којим се уређује социјална заштита; 
  3. корисник је лице које је ради лечења смештено у здравствену установу;
  4. корисник је лице коме је одузета пословна способност или ту способност није стекло;
  5. корисник је лице лишено слободе у смислу закона којим се уређује извршење кривичних санкција;
  6. кориснику није издата платна картица којом може располагати новчаним средствима с текућег рачуна.

За остале категорије корисника, тј. за оне кориснике који не испуњавају наведене услове, банка, ако тако сама определи, може у складу са сопственом проценом ризика од злоупотреба и преварних радњи применити одредбе ове инструкције и у другим случајевима када процени да је то посебно оправдано.

На овај начин може се исплатити највише 100.000 динара месечно (односно износ ефективног страног новца чија динарска противвредност по званичном средњем курсу није већа од 100.000 динара), при чему се у наведени износ не урачунава новац који се исплаћује с рачуна корисника по основу пензије, као ни новац који је на текући рачун корисника пренет по основу других давања јавних средстава (нпр. накнада за случај незапослености, дечји додатак, 100 евра у динарској противвредности на име једнократне новчане помоћи и сл.).

Инструкцијом је предвиђено да су банке и други пружаоци платних услуга дужни да сходном применом одредаба ове инструкције омогуће кориснику и исплату новчане дознаке у њеном пуном износу.

Пуномоћје се може дати на обрасцима који су одштампани уз ову инструкцију, у форми коју утврди банка или у слободној форми, при чему пуномоћје обавезно садржи податке из тог обрасца и не мора бити оверено код нотара.

У складу с проценом ризика од злоупотребе и преварних радњи, банка може употребом средстава за комуникацију на даљину проверити податке корисника и овлашћеног лица и потврдити аутентичност пуномоћја, а ако већ постоји лице овлашћено да располаже средствима с текућег рачуна корисника у складу са оквирним уговором о платним услугама, а не налази се у једној од горенаведених категорија лица, банка може коришћењем средстава комуникације на даљину да затражи од корисника да образложи давање пуномоћја другом лицу.

Посебно наглашавамо да је реч о привременом начину исплате новца с рачуна корисника, који је пре свега условљен тренутном епидемиолошком ситуацијом у земљи и да је реч о изузетку у односу на редовне процедуре које банке и други пружаоци платних услуга примењују ради спречавања злоупотреба и преварних радњи. С обзиром на то да се због наведених околности у случају подношења једнократног пуномоћја за исплату новца не захтева овера тог пуномоћја од стране јавног бележника, неопходно је да овлашћено лице поднесе банци на увид важеће личне документе (не њихове копије или копије очитаних докумената), чиме у одсуству овере коју би извршио јавни бележник показује висок степен поверења које им је указало лице које их овлашћује да располажу његовим средствима с рачуна и чиме умањују сумњу да је реч о преварним радњама.

Истичемо и то да се овом инструкцијом корисницима пружа додатна могућност да на наведени начин затраже исплату новца са свог рачуна, тако да је искључиво на њима да ли ће то право искористити или не. У случају да се определе да искористе наведено право, то морају учинити у складу са одредбама Инструкције.

Будући да је реч о привременом решењу, моле се корисници да наведену могућност користе заиста једнократно и у нужним и оправданим ситуацијама. У случају да постоје разлози који их трајније онемогућавају да лично захтевају исплату средстава с рачуна (нпр. дужа и тежа болест услед које је у потпуности онемогућено или изразито отежано кретање корисника, рад у иностранству у дужем временском периоду и сл.), овласте друго лице у складу с редовном процедуром коју омогућава банка или давањем трајног овлашћења за располагање средствима с рачуна које ће оверити јавни бележник.

Такође, када је реч о пружању услуге новчане дознаке, а с обзиром на карактеристике и природу те услуге, савет корисницима је да приликом слања новчане дознаке као примаоца наведу лице за које су уверени да ће заиста моћи лично да се појави у просторијама пружаоца платних услуга, чиме је давање додатног једнократног пуномоћја излишно, а ризици од преварних радњи и злоупотреба много мањи.

На крају, позивамо све кориснике да се пре доношења одлуке о исплати новчаних средстава с рачуна подношењем једнократног пуномоћја детаљно упознају са одредбама Инструкције, коју могу преузети овде

Сектор за платни систем