latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

13.07.2020.

Усвојени прописи у циљу олакшавања отплате одређених кредита одобрених грађанима до 18. марта 2020. године

Извршни одбор Народне банке Србије, на седници одржаној 9. јула 2020. године, усвојио je следеће одлуке које су објављене у „Службеном гласнику РС“, бр. 98/2020 од 10. јула 2020. године:

  • Одлуку о допуни Одлуке о адекватности капитала банке и
  • Одлуку о измени и допуни Одлуке о управљању ризиком концентрације по основу изложености банке одређеним врстама производа.

Нови прописи представљају пажљиво одмерену реакцију Народне банке Србије на могуће погоршање финансијског положаја грађана који су се задужили пре наступања ванредних околности изазваних пандемијом COVID-19 по основу узетог потрошачког кредита (укључујући и  потрошачке кредите одобрене за куповину моторних возила), готовинског или другог кредита (који није стамбени кредит ни минус по текућем рачуну). Усвајање наведених одлука треба да допринесе олакшавању услова отплате кредита грађанима који су се суочили или ће се тек суочити са смањењем прихода или губитком посла, као и свим грађанима који, иако нису у финансијским потешкоћама, желе да своје неотплаћене обавезе према банци измире у нешто дужем временском периоду од иницијално предвиђеног. Наиме, уважавајући ванредне околности које су наступиле у претходном периоду, усвојеним новинама банкама се отворају додатне могућности да у току ове и наредне године дужницима који су се задужили пре наступања ванредних околности понуде адекватне олакшице у вези са отплатом горе наведених кредита, а да се то не одрази негативно на показатеље пословања банке.

Конкретно, банке ће од дана ступања на снагу прописа бити подстакнуте да дужницима понуде рефинансирање или промену датума доспећа последње рате потрошачких, готовинских и осталих кредита (који није стамбени кредит ни минус по текућем рачуну) одобрених до 18. марта 2020. године и то на додатних две године дуже у односу на тренутно важећи режим рокова отплате ових кредита (који подразумева рок отплате до 7 година у току ове године, до 6 година у току 2021. године, до 8 година за потрошачке кредите одобрене за куповину моторних возила невезано за годину). Наведене олакшице се могу понудити дужницима и у случају да је након рефинансирања, односно промене датума доспећа последње рате под условима предвиђеним новим прописима, кредитно оптерећење дужникових прихода (степен кредитне задужености) веће од 60%.

Истичемо да стимулисањем одобравања олакшаних услова отплате кредита становништву Народна банка Србије не одступa од подстицања праксе одрживог кредитирања и спречавања одобравања ненаменских кредита становништву на рокове који нису у складу с ризичношћу ове врсте производа и кредитном способношћу сваког појединачног дужника. Такође, на овај начин се умањују ризици од раста стопе проблематичних кредита у овом сегменту кредитирања у периоду након истека мораторијума, доприноси се ублажавању последица кризе у овој и наредној години и стварају се услови за креирање додатне потрошње физичких лица.

Сектор за контролу пословања банака