latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

11.06.2020.

Измена бонус-малус системa у осигурању од аутоодговорности

Полазећи од своје законске обавезе да послове надзора на тржишту осигурања врши ради заштите права и интереса осигураника и других корисника осигурања, с једне стране, и јачања стабилности финансијског система, с друге стране, Народна банка Србије усвојила је на данашњој седници Извршног одбора измене Одлуке о основним критеријумима бонус-малус система, подацима за примену тог система и највишем бонусу. Овом изменом Одлуке увећан је износ бонуса (тј. попуста на премију осигурања од аутоодговорности) за осигуранике у првом и другом премијском степену. За осигуранике у првом премијском степену износ бонуса је увећан за 10 процентних поена, а за осигуранике у другом премијском степену за 5 процентних поена.

Ово практично значи да је усвојено решење којим се смањује премија осигурања од аутоодговорности за најсавесније возаче, односно власнике моторних возила (којих је око 60%). Већи бонуси ће се примењивати од 30. јуна 2020. године, што представља унапређење постојећег бонус-малус система у осигурању од аутоодговорности адекватнијим одређивањем премије за осигуранике који својим моторним возилом не угрожавају друга лица, односно њихову имовину. Овим се потврђује опредељењe Народне банке Србије да у домену своје надлежности предузима активности којима се подстиче повећање безбедности у саобраћају.

Подсећамо да се, у складу са Законом о обавезном осигурању у саобраћају, на премију осигурања од аутоодговорности примењује систем бонуса (попуста) и малуса (доплатка). Применом бонус-малус система друштво за осигурање утврђује висину премије осигурања, као производ премије основног премијског степена и коефицијента одговарајућег премијског степена, у зависности од тога да ли је осигураник за одређено возило у претходном периоду имао пријављену штету по основу обавезног осигурања од аутоодговорности, а за коју је он одговоран. Овај систем омогућава да нижу премију плаћају осигураници који немају штете, а да они који штете проузрокују, плаћају вишу премију осигурања.

Поред тога што ће усвојене измене Одлуке о основним критеријумима бонус-малус система, подацима за примену тог система и највишем бонусу допринети бољој заштитити интереса осигураника одређивањем износа премије осигурања од аутоодговорности приближније нивоу ризика настанка осигураног случаја, за очекивање је да ће се последично, стимулисањем повећане опрезности у саобраћају, превентивно деловати и на смањење броја одштетних захтева, а самим тим позитивно утицати на пословање друштава за осигурање која пружају услуге осигурања од аутоодговорности.

Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања