latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

25.05.2020.

Одржавање стручног испита за стицање звања овлашћеног актуара у јунском року 2020. године

Стручни испит за стицање звања овлашћеног актуара у јунском року 2020. године биће одржан 30. јуна 2020. године у просторијама Народне банке Србије, Немањина 17, с почетком у 10 часова.
Рок за пријављивање кандидата је 18. јун 2020. године. Пријаву с комплетном документацијом која је прописана тачком 7. став 2. Одлуке о стицању звања и усавршавању овлашћеног актуара („Службени гласник РС”, бр. 38/2015 и 36/2017) заинтересована лица достављају Народној банци Србије, Сектору за надзор над обављањем делатности осигурања, Немањина 17, 11000 Београд (с назнаком: Група за испите).
Ради поштовања превентивних мера за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19, на испит је потребно доћи са заштитном маском и рукавицама.

 
Образац пријаве

Накнада за пријављивање полагања стручног испита за стицање звања овлашћеног актуара и издавање овлашћења за обављање актуарских послова у износу од 20.000 динара уплаћује се на рачун Народне банке Србије бр. 980-21-70, позив на број 9-060019-ЈМБГ. Накнада за пријављивање поновног полагања стручног испита лица које није положило испит у износу од 10.000 динара уплаћује се на рачун Народне банке Србије бр. 980-21-70, позив на број 9-060066-ЈМБГ.

Износе републичке административне таксе у складу са Законом о републичким административним таксама („Службени гласник РС”, бр. 43/2003...90/2019-испр.), и то према тарифном броју 1. износ од 320 динара и по тарифном броју 9. износ од 550 динара, потребно је уплатити на рачун јавних прихода бр. 840-742221843-57, сврха уплате: републичка административна такса, прималац средстава: буџет Републике Србије, позив на број: према месту уплате. У случају поновног полагања испита потребно је према тарифном броју 1. уплатити износ од 320 динара на рачун јавних прихода бр. 840-742221843-57.
За све додатне информације можете се обратити Сектору за надзор над обављањем делатности осигурања на телефонe: 011/333-8211, 333-8528 и 333-8212 или на имејл-адресу: ispit.osiguranje@nbs.rs.

Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања