latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

22.05.2020.

Саопштење у вези са статусом уговора о осигурању повезаних са уговорима о кредиту/лизингу, а поводом Одлука Народне банке Србије о увођењу мораторијума на уговоре о кредиту, односно уговоре о лизингу

У вези са пандемијом болести COVID-19, као и у вези са уведеним мораторијумом (застојем у отплати обавеза) по закљученим уговорима о кредиту са банком, односно закљученим уговорима о лизингу са даваоцем лизинга, Народна банка Србије обавештава сва лица која имају одређена права по основу уговора о осигурању који „прати“ уговор о кредиту или лизингу под мораторијумом, да уговор о осигурању као посебан правни посао не мора аутоматски бити продужен сразмерно дужини трајања мораторијума.

Услед трајања мораторијума на уговоре о кредиту и уговоре о лизингу, обавеза плаћања по тим уговорима може трајати 90 дана након истека формално закљученог уговора. У случајевима када уговор о осигурању „прати“ уговор о кредиту или лизингу под мораторијумом, потребно је да се осигураник благовремено, пре истека важећег уговора, обрати друштву за осигурање и банци/лизинг компанији ради информисања о осигуравајућем покрићу, пре свега по питању трајања и висине истог у ситуацијама када је осигурање средство обезбеђења уговора о кредиту, односно уговора о лизингу. Имајући у виду евентуално остваривање права из уговора о осигурању, потребно је обратити пажњу и на услове под којима је тај уговор закључен, а нарочито да ли постоји осигуравајуће покриће у случајевима пандемије.

Подсећамо да је Народна банка Србије препоручила друштвима за осигурање да омогуће уговарачима осигурања одложено плаћање доспелих премија за уговоре о осигурању којима је предвиђено периодично плаћање премије. Наиме, Народна банка Србије је позвала сва друштва за осигурање да, процењујући своје финансијско стање, а у складу с прописима, омогуће уговарачима осигурања да услед пандемије болести COVID-19 одложе плаћање доспелих премија.

Још једном истичемо да је посебно значајно да друштва за осигурање, као и други учесници на тржишту осигурања који обављају послове посредовања и заступања у осигурању, остварују комуникацију електронским путем, у свим ситуацијама у којима је то могуће, с постојећим и потенцијалним корисницима и то на јасан и фер начин, да се понашају поштено, професионално и у складу са најбољим интересима корисника услуга осигурања.

Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања