latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

20.05.2020.

Народна банка Србије донела инструкцију о начину исплате једнократне новчане помоћи с посебних наменских рачуна

Грађанима који због здравственог стања или других оправданих разлога нису у могућности да лично у пословним просторијама банака и ЈП „Пошта Србије” подигну готов новац на име једнократне помоћи од 100 евра с посебног наменског рачуна омогућена је исплата новчаних средстава с тог рачуна у просторијама банке овлашћеном лицу, на основу једнократног пуномоћја.

Како би омогућила исплату на наведени начин, Народна банка Србије је 20. маја донела Инструкцију о начину исплате једнократне новчане помоћи пунолетним држављанима Републике Србије са посебних наменских рачуна.

У складу са овом инструкцијом, банка је дужна да омогући исплату новчаних средстава с рачуна у просторијама банке лицу које корисник овласти, на основу једнократног пуномоћја за подизање новчаних средстава с рачуна корисника. За кориснике – пословно неспособна лица која не могу самостално да располажу новчаним средствима једнократне новчане помоћи исплата се врши овлашћеном лицу на основу увида у јавну исправу којом се доказује овлашћење за располагање oдговарајућом имовином тог корисника. Приликом исплате на увид се достављају и лична документа овлашћеног лица и корисника.

Пуномоћје се може дати алтернативно на обрасцу који је одштампан уз ову инструкцију (Прилог 1), у форми коју утврди банка или у слободној форми и у том случају пуномоћје обавезно садржи податке из тог обрасца и не мора бити оверено код нотара.

Како би се спречиле преварне радње и злоупотреба, прописано је да банка може коришћењем средстава за комуникацију на даљину проверити с корисником аутентичност овог пуномоћја, као и контакт податке овлашћеног лица (нпр. позивом број телефона овлашћеног лица по пуномоћју у присуству службеника банке).

Инструкцију можете преузети на следећем линку.    

Кабинет гувернера