latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

15.04.2020.

Препоруке учесницима на тржишту осигурања

У циљу заштите здравља корисника услуга осигурања и запослених у сектору осигурања, као и спречавања даљег ширења болести узроковане новим коронавирусом (COVID-19), Народна банка Србије је предузела потребне кораке како би, с једне стране, заштитила права и интересе корисника услуга осигурања и уједно омогућила тим корисницима да наставе са коришћењем услуга осигурања, а с друге стране, обезбедила несметано пословање сектора осигурања и вршење надзора над тим сектором.

Узимајући у обзир деликатност ситуације у којој су се затекли поједини корисници који из објективних разлога нису у могућности да изврше уплате доспелих премија осигурања, Народна банка Србије је препоручила друштвима за осигурање да, омогуће својим корисницима одложено плаћање доспелих рата премије осигурања, на начин којим неће умањити њихова права из закључених уговора о осигурању. У случају одлагања плаћања, корисници би рате премије осигурања које су доспеле у периоду ванредног стања накнадно измирили, без обрачуна камате на доспеле а неизмирене рате премија осигурања, уз одговарајуће распоређивање тих рата на преостали уговорени период. Напомиње се да одлагање плаћања рата премија осигурања ни на који начин не продужава важење осигурања, већ само и искључиво одлаже плаћање доспелих рата.

Поред тога, желимо да скренемо пажњу свим нашим грађанима – корисницима животног осигурања, добровољног здравственог осигурања, а посебно путног осигурања, ако су се затекли у страној земљи, а имају закључене уговоре о осигурању са домаћим друштвима за осигурање, да додатно провере да ли имају уговорено покриће болести COVID-19, на који начин су тим уговорима, односно условима осигурања утврђени ризици који су покривени осигурањем, као и искључења у вези с тим ризицима. Напомињемо да у зависности од тога на који начин је уговором о осигурању (условима осигурања) утврђено покриће ризика, зависиће и даље поступање у конкретном случају. Ако закљученим уговорима о осигурању није обезбеђено покриће болести COVID-19, упућујемо наше грађане да у електронској комуникацији са друштвом прибаве додатне информације о уговореном покрићу ризика и искључењима, као и информацију о томе да ли друштво евентуално у својој понуди има осигурање које обезбеђује то покриће, односно на који начин би се такво додатно покриће могло уговорити, те да ли се може продужити полиса путног осигурања.

Истичемо да је сада посебно значајно да друштва за осигурање, као и други учесници на тржишту осигурања који обављају послове посредовања и заступања у осигурању, остварују комуникацију (електронским путем) с постојећим и потенцијалним корисницима на јасан, фер начин, да се понашају поштено и професионално у складу са најбољим интересима корисника услуга осигурања.

Народна банка Србије очекује да друштва за осигурање и други учесници на тржишту осигурања имају у виду околности у којима се многи корисници услуга осигурања налазе или се могу наћи (немогућност плаћања премије, подношења одштетног захтева/приговор, или потребних доказа, из различитих разлога, и др.), покажу потребну флексибилност у пословању и спремност за проналажење одговарајућих решења којима би се тим корисницима олакшала позиција, свакако водећи рачуна и о стабилности и континуитету свог пословања, као и да сами препознају потребе својих корисника у актуелним околностима и иду у сусрет тим потребама.

Народна банка Србије наставиће да прати утицај пандемије на сектор осигурања и на поштовање права и интереса корисника услуга осигурања и предузимаће све потребне активности ради заштите корисника, и очувања стабилности и сигурности на тржишту осигурања значајног за економију и друштво наше земље.

Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања