latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

10.04.2020.

Стање девизних резерви и кретања на међубанкарском девизном тржишту у марту

Бруто девизне резерве Народне банке Србије на крају марта износиле су 13.114,6 милиона евра. Девизним резервама на овом нивоу обезбеђује се покривеност новчане масе M1 од 165 одсто и око шест месеци увоза робе и услуга, што је готово двоструко више од стандарда којим се утврђује адекватан ниво покривености увоза робе и услуга девизним резервама.

Нето девизне резерве (девизне резерве умањене за девизна средства банака по основу обавезне резерве и другим основима) на крају марта износиле су 10.947 милиона евра.

На крају марта бруто девизне резерве биле су за 344,0 милиона евра ниже него на крају претходног месеца – и то је у највећој мери резултат нето раздужења државе (укупно 263,7 милиона евра) по основу девизних хартија од вредности и девизних кредита, што је допринело смањењу јавног дуга Републике Србије.

Нето одливи, али у знатно мањем износу, забележени су и по основу активности Народне банке Србије на домаћем девизном тржишту (укупан ефекат нето продаје девиза и прилива по основу додатне девизне своп аукције – 23,0 милиона евра), по другим основима (укупно 40,4 милиона евра) и услед негативног нето тржишног ефекта (16,9 милиона евра).

Обим реализоване трговине девизама на међубанкарском девизном тржишту у марту износио је 774,8 милиона евра и био је за 290,2 милиона евра већи него у претходном месецу. У првом тромесечју ове године, у међубанкарској трговини реализовано је укупно 1.877,7 милиона евра.

У марту, као и од почетка ове године, вредност динара готово је непромењена према евру. Народна банка Србије је на међубанкарском девизном тржишту у марту нето продала 135 милиона евра. Посматрано од почетка године, Народна банка Србије је нето продала 185 милиона евра.

Кабинет гувернера