latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

09.04.2020.

Новости – у вези с применом мораторијума на дозвољени минус

Питања: Да ли се мораторијум током ванредног стања односи и на камате за дозвољени минус? Шта се дешава с недозвољеним минусом? Жалили су нам се суграђани да им је новац за камате на дозвољен минус скинут с рачуна, па поново враћен, као да ни банке нису биле сигурне да ли и то подлеже? И ако имате већ неке податке на тему колике су камате на дозвољени минус у банкама које послују у Србији. Ово што сам на интернету пронашла јесте из новембра.
 
Одговор: Примена мораторијума у пракси подразумева да клијенти до краја ванредног стања немају обавезу плаћања својих обавеза, ни по основу камате, ни по основу главнице.
Мораторијум подразумева застој у отплати обавеза према банци по основу кредита, као и других обавеза дужника према банци – стамбени, потрошачки, готовински кредити, кредитне картице, прекорачења по текућем рачуну, односно према даваоцу финансијског лизинга.
 
Поред тога, током ванредног стања које је уведено због пандемије банка не обрачунава затезну камату на доспело, а неизмирено потраживање, и не покреће поступак извршења, као ни поступак принудне наплате према дужнику, односно не предузима друге правне радње ради наплате потраживања од дужника.

Како би грађани на једном месту имали увид у понуду банака на ову врсту задужења, Народна банка Србије од фебруара 2014. године на својој интернет страници објављује каматне стопе појединачних банака на прекорачења по текућим рачунима. Последњи подаци објављени су крајем марта за фебруар 2020.

https://www.nbs.rs/internet/latinica/63/63_0/20200330_tabela_cir.pdf

Кабинет гувернера