latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

09.04.2020.

Политика – у вези с подизањем девизне штедње за време ванредног стања

Питања: Каква је процедура за подизање девизне штедње за старије од 65 година за време ванредног стања? Наиме, читалац из Пирота хоће да подигне 9.000 евра, овластио би сина, а у банци му је речено да овлашћено лице може да подигне само 300 евра дневно. То значи да би морао да долази 30 дана. И питање овлашћења. Да ли је довољно једном дати овлашћење за тај посао и ту суму или не. Шта је са случајевима подизања већих сума девизне штедње?
 
Одговор: Народна банка Србије је 31. марта 2020. донела Инструкцију о начину привремене исплате новчаних средстава с динарских и девизних рачуна лица с навршених 65 и више година живота и издавању платних инструмената (Г бр. 4597), којом се уређује привремени начин исплате готовог новца у динарима и страној валути с динарских и девизних рачуна лица с навршених 65 и више година живота (у даљем тексту: Инструкција), па тако и с рачуна на којима се налазе новчана средства остварена по основу девизне штедње.

Инструкцијом је прописано да је банка дужна да омогући корисницима исплату новчаних средстава с рачуна на један од следећа два начина:

  1. исплатом новчаних средстава у просторијама банке овлашћеном лицу, на основу једнократног пуномоћја;
  2. исплатом новчаних средстава на кућну адресу корисника у сарадњи с ЈП „Пошта Србије”.

Корисник може упутити банци захтев за исплату новчаних средстава с рачуна и изјаснити се за један од начина исплате тих средстава позивом посебне телефонске линије банке или на други примерени начин (нпр. електронска пошта, СМС порука или коришћењем налога електронског или мобилног банкарства). Банка је дужна да накнадном провером потврди да је заиста реч о кориснику који је њен клијент и у разговору с њим, који се снима, јасно му укаже на услове под којима може да изврши исплату и тада ће прибавити недвосмислену сагласност корисника да банка, у складу с претходно датим информацијама, започне процедуру исплате.
 
С обзиром на ризике од злоупотреба, као и безбедносне ризике у вези с транспортом новчаних средстава на кућну адресу корисника, кориснику се на начине предвиђене Инструкцијом може у једној банци месечно највише исплатити износ у готовом новцу који није већи од 80.000 динара.
 
Када је реч о начину давања пуномоћја, баш због што не мора бити оверено код нотара, односно што се банци предају без личног присуства лица које га и даје (власника рачуна), пуномоћје је једнократно и мора се издати за сваки појединачни захтев за исплату средстава с рачуна. Оно може бити дато на обрасцу који је прописан као Прилог 1 уз Инструкцију, или на обрасцу који одштампа банка, или може бити својеручно састављен, при чему мора садржати све елементе и податке које садржи образац прописан Инструкцијом, и мора бити састављено на разумљив и читљив начин. Корисник је тај који може да изборе какво ће пуномоћје саставити, али овлашћено лице је, у сваком случају, дужно да банци да на увид важећа лична документа корисника (власника рачуна) и овлашћеног лица, као и да преда пуномоћје које му је корисник дао.
 
У складу са Инструкцијом, корисник може банци дати и налог да пренесе новчана средства с једног његовог рачуна у банци (нпр. девизни рачун) на други динарски платни рачун тог корисника за који су издати платна картица и апликације електронског и мобилног банкарства, а овај налог корисник може дати банци и преко овлашћеног лица из пуномоћја. Ако се на начин из овог става преносу новчана средства с девизног рачуна, банка врши замену, односно прерачун тих средстава у динаре, након чега преноси одговарајући износ новчаних средстава на динарски платни рачун тог корисника.
 
Наглашавамо да се ограничење у погледу исплате износа до 80.000 динара месечно односи само на случајеве ако корисник захтева да му се по поједностављеној процедури, на један од два начина предвиђена Инструкцијом, исплате новчана средства. Такође, истичемо да нема ограничења за располагање вишим износом средстава путем платних картица, електронским или мобилним банкарством, или ако је корисник претходно већ издао пуномоћје оверено код јавног бележника или је такво пуномоћје дао у банци уз своје лично присуство.

Више о садржини наведене инструкције можете се информисати путем линка:

https://www.nbs.rs/internet/latinica/20/plp/20200331_instrukcija_iplata_65.pdf.
 

Кабинет гувернера