latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

12.03.2020.

Стање девизних резерви и кретања на међубанкарском девизном тржишту у фебруару

Бруто девизне резерве Народне банке Србије на крају фебруара износиле су 13.458,6 милиона евра. Девизним резервама на овом нивоу обезбеђује се покривеност новчане масе M1 од 182 одсто и шест месеци увоза робе и услуга, што је готово двоструко више од стандарда којим се утврђује адекватан ниво покривености увоза робе и услуга девизним резервама.

Нето девизне резерве (девизне резерве умањене за девизна средства банака по основу обавезне резерве и другим основима) на крају фебруара износиле су 11.371 милион евра.

На крају фебруара, бруто девизне резерве су биле ниже за 235,6 милиона евра него на крају претходног месеца – и то је у највећој мери резултат нето раздужења државе (укупно 184,2 милиона евра) по основу девизних хартија од вредности емитованих на међународном и домаћем финансијском тржишту и девизних кредита, што је допринело смањењу јавног дуга Републике Србије. Поред тога, у фебруару је исплаћена прва серија обвезница (10,9 милиона евра) на име неисплаћене девизне штедње грађана из бивших република СФРЈ.

Нето приливи остварени по основу ефикасног управљања девизним резервама, донација, девизне обавезне резерве услед уобичајених активности банака и другим основима (укупно 32,3 милиона евра), уз позитиван нето тржишни ефекат (53,3 милиона евра), у знатној мери покрили су нето одливе из девизних резерви по основу активности Народне банке Србије на међубанкарском девизном тржишту (65,0 милиона евра) и другим основима (укупно 61,1 милион евра).

Обим реализоване трговине девизама на међубанкарском девизном тржишту у фебруару износио је 484,6 милиона евра и био је за 133,7 милиона евра мањи него у претходном месецу. У прва два месеца ове године, у међубанкарској трговини реализовано је укупно 1.102,9 милиона евра.

У фебруару, као и од почетка ове године, вредност динара готово је непромењена у односу на евро. Народна банка Србије је, у амбијенту присутних потенцијално израженијих депрецијациjских притисака, на међубанкарском девизном тржишту у фебруару нето продала 65 милиона евра.

Кабинет гувернера