latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

10.03.2020.

Политика – у вези с другим финансијским институцијама које могу да одобравају кредите

Питања: Да ли код нас само банке могу да одобравају кредите или то могу и друге финансијске институције? Ако могу, које су то, по којим прописима раде, односно када су измењени прописи да и оне могу да одобравају кредите? Кога све могу да кредитирају? Да ли имају неких ограничења у погледу клијената, рокова, камата, износа? Да ли ће још неко ускоро или у будућности моћи да одобрава кредите у Србији?

Одговор: У складу са Законом о банкама, одобравањем позајмица као пословном делатношћу, тј. давањем кредита, могу се бавити само банке, а изузетно и други субјекти када су за то јасно овлашћени законом (као што је то, на пример, случај с Фондом за развој Републике Србије, у складу са законом којим се уређује овај фонд).

Поред тога, од 1. октобра 2015. године, а на основу Закона о платним услугама, давањем кредита могу се бавити и следећи привредни субјекти: платне институције, институције електронског новца и јавни поштански оператор (ЈП Пошта Србије), при чему ове институције могу пружати наведену платну услугу и преко заступника у Републици Србији. Заступник је правно лице или предузетник који на основу писаног овлашћења ових институције пружа једну или више платних услуга, у складу са Законом о платним услугама, и који може почети с радом тек на дан доношења решења Народне банке Србије о упису заступника у регистар платних институција. Ова лица су дужна да грађанима пруже информацију о томе да наступају у име и за рачун платне институције и да им доставе или учине доступним све информације неопходне о платним услугама за које су овлашћени да их пружају.

Међутим, овде је важно нагласити да су врсте кредита које ове институције могу одобравати врло ограничене, те да морају бити повезане са извршењем конкретне платне трансакције (нпр. тако што би се за одређено плаћање употребила кредитна картица) и да се могу одобравати искључиво на период до 12 месеци из сопственог капитала платне институције. Специфичност ове врсте кредита огледа се у томе што се они одобравају искључиво за извршење конкретне платне трансакције, а не тако што би се одређени износ новчаних средстава ставио на располагање кориснику кредита, који би потом тај износ могао да користи за различите намене (нпр. више нових трансфера одобрења, подизање готовог новца, орочавање целог или дела примљених новчаних средстава…). С тим у вези, истичемо и то да су за пружање ове услуге грађанима до сада дозволу добиле само две платне институције.

Пословање поменутих нових пружалаца платних услуга – платних институција и институција електронског новца детаљно уређено и корисници њихових услуга у потпуности су заштићени путем режима лиценцирања и надзора који над њима спроводи Народна банка Србије.
С друге стране, ако би се одређени субјекти мимо правила која смо навели бавили одобравањем позајмица, односно кредитирањем, тада би се радило о неовлашћеном кредитирању, о чему се ближе можете упознати и у саопштењу Народне банке Србије из маја 2019. године.

Кабинет гувернера