latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

26.02.2020.

Новости – У вези са оценом кредитне способности на основу примања за време породиљског одсуства

Питања: Обратиле су нам се суграђанке породиље које имају проблем с банкама. Током породиљског одсуства, докле им држава, према Закону о финансијској подршци породици са децом, исплаћује плату не могу да продуже дозвољену позајмицу нити узму кредит. Наиме, докле им држава исплаћује плату, фирма не може да им изда доказ о просеку зарада, а Закон не предвиђа да то учини нека државна институција која им исплаћује плату. Оне су кредитно способне тек када се врате с породиљског и приме прве три плате. Како је могуће решити овај проблем? Да ли је могуће препоручити банкама да накнаду током породиљског сматрају платом и не траже од фирми доказ? Ако то није могуће, да ли је могуће некој државној институцији која исплаћује накнаду наложити да издаје потврду о просеку плата? Да ли постоји неки други начин да се овај проблем превазиђе?

Одговор: У складу с релевантним прописима којима се уређује пословање банака, банка је дужна да кредитну способност дужника физичког лица процењује, између осталог, на основу анализе степена кредитне задужености, који се утврђује као однос укупних месечних кредитних обавеза и редовних нето месечних прихода тог дужника, а који банка утврђује при одобравању потраживања, као и након тога у складу с начином и динамиком утврђеним њеним актом. С тим у вези, указујемо на то да прописи којима је уређено управљање кредитним ризиком банке, као ни други подзаконски акти Народне банке Србије ни у ком случају не представљају препреку за уважавање примања која се остварују по основу породиљског одсуства у контексту оцене кредитне способности. Штавише, банка може користити податке о примању из своје евиденције и евиденције друге банке и по основу зараде, и по основу накнаде зараде без обзира на то ко је исплатилац.
 
Такође, истичемо да Народна банка Србије континуирано контролише бонитет и законитост пословања банака, и да питањима заштите корисника финансијских услуга посвећује посебну пажњу. С тим у вези, посебно ће пратити и примену регулативе у овом делу како би, по потреби, реаговала на одговарајући начин.
 
Народна банка Србије свакако очекује да банке омогуће приступ финансијским услугама свим категоријама клијената у складу с важећом регулативом.

Кабинет гувернера