latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

25.02.2020.

Предузете мере у области заштите корисника финансијских услуга

Ради потпунијег информисања јавности о начину вршења функције заштите корисника финансијских услуга, Народна банка Србије указује на то да списак банака за које је утврђено да нису поступале у складу с појединим одредбама закона којима се уређује област финансијских услуга, а који је објављен у складу са Законом о заштити корисника финансијских услуга, означава банке за које је у поступку по притужби корисника, односно у поступку контроле, утврђено да су поступале супротно појединим одредбама Закона о заштити корисника финансијских услуга и Закона о платним услугама, као и прописима донетим на основу тих закона.

У поступцима по притужбама, Народна банка Србије је решењем налагала отклањање конкретне неправилности у односу на корисника који је поднео притужбу и када је то прописано, законом изрицала новчану казну у распону од 80.000 до 1.000.000 (за неправилности у вези с применом Закона о заштити корисника финансијских услуга), односно до 50.000 до 800.000 динара (за неправилности у вези с применом Закона о платним услугама).

У 2019. години, у поступку по притужбама донето је 20 решења, од чега је у 18 случајева изречена и новчана казна. Донето је и једно решење којим су утврђене неправичне уговорне одредбе.

У случају две банке изречене су новчане казне из Закона о заштити корисника финансијских услуга за поступање супротно Одлуци о ближим условима оглашавања финансијских услуга.

Указујемо на то да се резултати рада у овој области не могу детаљније пренети јавности због поверљивости која је установљена законом, иако је велики број корисника који нису ни подносили притужбе имао конкретну (материјалну) корист као последицу активности Народне банке Србије у овој области.

Такође, користимо прилику да појаснимо да је од укупно 1.577 окончаних поступака,  број основаних притужби износио 280 – код друштава за осигурање 9,6%, а код банака 26,6% (банкарске услуге су детаљније регулисане и различита је природа спорног односа).

У поступку посредовања, oд укупног броја окончаних поступака (њих 60), у 19 поступака закључен je споразум између осигуравајућег друштва и корисника, док је у случају банака закључено четири споразума. Просечна вредност споразума је 337.812 динара.

Кабинет гувернера