latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

05.02.2020.

Политика – У вези са оглашавањем банака

Питања: Почетком 2019. године Народна банка Србије донела је Одлуку о ближим условима оглашавања финансијских услуга, која је почела да се примењује 1. априла. Пошто већ постоји референтни период од девет, па и десет месеци примене, интересује ме колико су банке поштовале прописе из ове области. Да ли је било прекршаја, већих или мањих? У чему су се састојали њихови прекршаји? Чега је било највише? Да ли сте неку банку или неке банке казнили, како и колико? Како, у начелу, Народна банка Србије оцењује оглашавање банака?

Одговор: Одлука о ближим условима оглашавања финансијских услуга ступила је на снагу 1. априла 2019. године, а банкама је дат рок од три месеца као прелазни период за усаглашавање постојећих огласних порука које и даље намеравају да објављују са овим прописом. С обзиром на то да је реч о пропису којим се први пут детаљно уређују услови оглашавања финансијских услуга, банке су показале велико интересовање и активно су учествовале у јавној расправи организованој током процеса доношења овог прописа, а након његовог ступања на снагу углавном су предузимале активности да њихово оглашавање буде у складу с тим прописом.

Од почетка примене Одлуке о ближим условима оглашавања финансијских услуга, односно од протека поменутог прелазног периода за усклађивање са овим прописом (1. јул 2019), спроведена су два поступка контроле у овој области, у којима су банкама изречене новчане казне. Тренутно су у току још два поступка према двема банкама. У складу са Законом о банкама и општеприхваћеним међународним стандардима финансијске супервизије, подаци о овим поступцима су поверљиви. Међутим, може се рећи да најчешћа неправилност коју смо уочили јесте непоштовање начела избалансираности информација, тј. то што није обезбеђено да до корисника путем рекламе стигну не само информације које банка истиче као предности одређене финансијске услуге, које је чине конкурентном на тржишту, већ и кључне информације о условима под којима се таква услуга може користити (одређена ограничења и/или обавезе за корисника), како би корисник већ након рекламе могао да процени основна својстава производа који се рекламира.

Наиме, из начела избалансираности информација произилази захтев да у огласној поруци информације о условима који су неопходни за коришћење финансијске услуге – са својствима која банка у њој истиче – морају бити приближно једнако уочљиве као и та својства. На пример, у нескладу са овим начелом била би реклама у којој је повољна каматна стопа за кредит вишеструко истакнута (звучно и визуелно), а информација о томе да корисник ту каматну стопу може добити само ако се определи за одређени пакет текућег рачуна у банци и узме кредит до одређеног износа и с највећом рочношћу дата тако да је готово немогуће уочити је (ситним словима, у дну екрана, кратког трајања и сл.). Поред тога, у одређеним случајевима уочено је да подаци, иако тачно наведени у огласној поруци, приказани су на начин којим би просечан корисник могао бити обманут (претеривањем у истицању одређених предности банкарског производа који се рекламира или изостављањем одређених информација при презентовању), што је супротно начелу истинитости информација.

Народна банка Србије пажљиво прати активности банака у вези са оглашавањем ради обезбеђивања доследног поштовања одредаба Одлуке о ближим условима оглашавања финансијских услуга, односно обезбеђивања да информације које банке пласирају буду тачне и представљене на јасан и разумљив начин, тако да код просечног корисника не могу створити погрешну представу о условима под којима се користе ове услуге, а у случајевима када утврди неправилности у вези са оглашавањем предузима одговарајуће мере из своје надлежности. Банци код које се утврде неправилности у вези са оглашавањем Народна банка Србије може изрећи новчану казну у износу до 1.000.000 динара, уз налог да отклони неправилности, односно измени огласну поруку, а у одређеним случајевима може наложити банци да прекине са објављивањем, односно емитовањем огласне поруке.

Кабинет гувернера