latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

18.12.2019.

Позитивна оцена Европске комисије о усклађености регулаторног и супервизорског оквира за банке у Србији - потврда резултата постигнутих у реформи финансијског система

Европска комисија донела је одлуку којом је позитивно оценила усклађеност регулаторног и супервизорског оквира за банке у Србији, тако да кредитне институције из Европске уније сада могу применити преференцијални третман (пондер ризика) на изложености према лицима из Србије, иако није чланица Европске уније.

„Овом одлуком омогућава се и преференцијални третман државних хартија од вредности у динарима, што је резултат раста поверења у Републику Србију, потврда њене одговорности и економске снаге и признање постигнутих резултата у реформи финансијског система”, изјавила је гувернер Јоргованка Табаковић поводом усвајања наведене одлуке.

Одлуком Европске комисије Србија је укључена на листу држава чији се супервизорски и регулаторни захтеви који се односе на банке сматрају еквивалентним за потребу третмана изложености у складу са Уредбом о капиталним захтевима, бр. 575/2013, којом су у Европској унији уведени стандарди Базел III. Одлука је објављена данас у Службеном листу Европске уније и ступа на снагу двадесетог дана од дана објављивања.

Усвајање ове одлуке још једна је потврда квалитета домаћег регулаторног и супервизорског оквира, а закључак Европске комисије јесте да је Србија знатно унапредила супервизорски и регулаторни режим који се примењује на кредитне институције, али и да је напредовала и побољшала оквир у погледу спречавања прања новца и финансирања тероризма, као и да наставља да ради на томе.

На основу свеобухватне анализе, оцењено је да је оквир који је за пословање банака креирала Народна банка Србије успостављен на начин који обезбеђује стабилност и интегритет финансијског система, ефикасну и адекватну заштиту депонената и других корисника финансијских услуга, независност и ефективност супервизије банака, као и ефективну примену релевантних међународних стандарда.

Наведена оцена резултат је уложеног напора Народне банке Србије у унапређење правног оквира за банке у складу с релевантним међународним стандардима, прописима Европске уније и најбољим упоредним праксама, при чему је Народна банка Србије увек водила рачуна о специфичности домаћег тржишта и стабилности финансијског система, као и о интересима грађана.

Оваква оцена еквивалентности, уз све остале резултате у контексту макроекономске и финансијске стабилности, потврђује и статус Републике Србије као дестинације погодне за стране директне инвестиције.

Такође, ова одлука омогућава промену третмана улагања у динарске хартије од вредности Републике Србије, што представља додатни импулс за развој пре свега динарског финансијског тржишта, с обзиром на то да лимити за улагање банака које послују у Европској унији у наведене хартије од вредности сада могу да буду флексибилнији (нпр. повећање опсега за улагање у хартије од вредности дужих рочности, повећање износа за улагање у динарске државне хартије од вредности и сл.). Поред тога, наведено може допринети развоју секундарног тржишта динарских финансијских инструмената, репо трансакција чији би колатерал биле државне хартије од вредности, а евентуално ублажавање лимита може да буде усмерено и ка другим међубанкарским трансакцијама, попут финансијских деривата.

Кабинет гувернера