latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

13.12.2019.

Још једна потврда успешне економске политике Србије – рејтинг агенција Standard and Poor’s повећала кредитни рејтинг Србије на ББ+, уз позитивне изгледе за даље повећање

Рејтинг агенција Standard and Poor’s повећала је кредитни рејтинг Србије с ББ на ББ+ – на један корак до инвестиционог рејтинга. Изгледе за даље повећање рејтинга ова агенција оцењује као позитивне, што је снажан сигнал да су и у наредном краћем року могућа даља повећања кредитног рејтинга наше земље.

Одлуку да повећа кредитни рејтинг Србије рејтинг агенција Standard and Poor’s донела је у условима потврђене отпорности наше привреде на спољне шокове и раста вођеног инвестицијама, знатног побољшања наших макроекономских показатеља, адекватне монетарне политике Народне банке Србије и чврсте фискалне дисциплине.

Рејтинга агенција Standard and Poor’s посебно истиче резултате Народне банке Србије на плану очувања ниске и стабилне инфлације, и очекује да ће централна банка и у наредном средњорочном периоду успешно одржавати стабилност цена. У прилог томе агенција Standard and Poor’s још једном наглашава своју оцену да је Народна банка Србије доказала оперативну независност и да је током претходних шест година зарадила кредибилитет. Адекватним мерама у режиму циљања инфлације, монетарна политика је обезбедила усидравање инфлационих очекивања, упркос наслеђеним високим макроекономским неравнотежама, што за резултат има вишегодишње успешно очување ниске и стабилне инфлације.

Према оцени ове агенције, режим девизног курса који спроводи Народна банка Србије допринео је успешном прилагођавању економије на кретања у међународном окружењу, уз истовремено избегавање наглих промена реалног ефективног курса. Наглашава се и да су интервенције Народне банке Србије на девизном тржишту ради спречавања прекомерних краткорочних осцилација девизног курса динара према евру битно доприносиле очувању ценовне и финансијске стабилности и расту девизних резерви земље на рекордни ниво. У таквим условима и тржиште динарских обвезница је продубљено, продужењем рочности динарских државних хартија од вредности на десет година.

Анализирајући кретања у банкарском сектору, агенција Standard and Poor’s посебно истиче значајне резултате на плану одрживог смањења проблематичних кредита, за близу 75% од почетка примене Стратегије за њихово решавање. У прилог стабилности домаћег финансијског система, наводи се и да је банкарски сектор у Србији високо капитализован и ликвидан, уз добру домаћу депозитну базу.

„Агенција Standard and Poor’s је, имајући у виду размере наслеђеног проблема, очекивано препознала велики посао који су Народна банка Србије и Влада Србије урадиле на плану смањења учешћа проблематичних кредита, које је у октобру спуштено на ниво од 4,56%”, истакла је гувернер Народне банке Србије Јоргованка Табаковић. „Решавање тог проблема један је од фактора двоцифреног раста кредитне активности, чиме се у пуној мери даје подршка привредном расту. У прилог томе говори чињеница да је око 80% раста у кредитирању привреде вођено инвестиционим кредитима, чиме је у Србији створен још један важан канал финансирања инвестиционог циклуса који траје од 2015. године“, додала је гувернер Јоргованка Табаковић.

Она је и истакла да су оцене агенције Standard and Poor’s у погледу отпорности наше привреде у складу са изнетим ставом Народне банке Србије да ће домаћи фактори раста надокнадити успоравање глобалног раста. „При томе, наше најновије процене показују да би у последњем тромесечју ове године требало очекивати даље убрзање међугодишњег раста бруто домаћег производа”.

На даљи раст рејтинга могао би да утиче и наставак високих стопа привредног раста вођеног инвестицијама и извозом. Агенција Standard and Poor’s је и истакла да је у периоду 2010–2019. укупан извоз из Србије више него удвостручен, што је један од најбољих резултата у региону.

„Србија је сада надомак инвестиционог рејтинга и на нама је да доследном економском политиком у наредних дванаест месеци достигнемо тај ниво. Резултати које смо постигли омогућавају нам да Србију уведемо у ту групу земаља, а чињеница да смо еврообвезнице емитовали по нижој каматној стопи од појединих земаља са инвестиционим рејтингом, говори да је то и став инвеститора. То што је рејтинг агенција Standard and Poor’s, поред повећања кредитног рејтинга, Србији одмах доделила и позитивне изгледе за његово даље повећање, јесте потврда да смо на добром путу и да се резултати економске политике коју водимо вреднују на прави начин”, нагласила је гувернер Јоргованка Табаковић и закључила да је констатација ове агенције да је Србија направила изузетан заокрет у вођењу економије потпуно оправдана.

Агенција процењује и да ће привредни раст Србије у 2019. години, упркос глобалном успоравању, бити виши од иницијално пројектованог и да ће износити 3,6%. За 2020. годину пројектован је привредни раст од близу 4%, уз наставак динамичног извоза и снажних инвестиција. Према наводима агенције Standard and Poor’s, битну компоненту динамичног раста управо представља отпорност српског извоза, који, упркос успоравању екстерне тражње, наставља да бележи двоцифрене стопе раста. Важан фактор његове отпорности чини обезбеђена диверсификација и активирање нових извозних капацитета. Агенција наглашава и допринос домаће тражње привредном расту, која је вођена двоцифреним растом инвестиција у стабилним условима пословања, уз раст приватне потрошње, који је подржан повољним кретањима на тржишту рада.

Као један од битних фактора на основу којег су Србији одмах додељени и позитивни изгледи за даље повећање кредитног рејтинга, агенција Standard and Poor’s истиче континуирани прилив страних директних инвестиција и њихово све ефикасније улагање. То ће наставити да доприноси распрострањености и расту нашег извоза, а тиме и јачању домаћих фактора раста. Као важне факторе агенција Standard and Poor’s истиче и политичку стабилност, квалитет радне снаге, снажно смањење учешћа јавног дуга у бруто домаћем производу и чврсту решеност носилаца економске политике да очувају стабилност и да наставе са спровођењем реформи.

Кабинет гувернера