latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

04.12.2019.

Дневник - Питања у вези са роковима отплате кредита за куповину аутомобила

Питања: Од 2020. године рок за готовинске и потрошачке кредите смањује се на седам година. Лане je, када је исти рок ограничен на осам година, остављено да за аутомобиле буде дужи рок. Да ли се од 2020. и то смањује или остаје 96 месеци?

Одговор: У складу са одредбама Одлуке о изменама и допуни Одлуке о адекватности капитала банке, банка је дужна да умањује свој капитал (који се израчунава у складу с прописима за банке) за целокупан неотплаћени износ главнице тог потраживања од дужника све до коначне отплате кредита – ако у току 2019. године одобри потрошачки кредит, готовински или други кредит (који није стамбени кредит ни минус по текућем рачуну) чија је уговорена рочност (рок отплате) осам и дуже од осам година.

У току 2020. године банка ће бити дужна да умањује свој капитал на исти начин уколико одобрава наведене врсте кредита (изузев кредита одобрених за куповину моторних возила) на седам и више од седам година, док се ово правило почев од 1. јануара 2021. године примењује на све кредите (изузев кредита одобрених за куповину моторних возила) чији рок отплате буде уговорен на шест и више од шест година.

Дакле, изузетак су потрошачки кредити за куповину моторних возила за које није предвиђено фазно годишње снижавање рока отплате, већ се захтев за умањење капитала банке доследно примењује од 1. јануара 2019. године на све кредите ове намене ако је њихова уговорена рочност осам или дуже од осам година (96 месеци и дуже).

Напомињемо да циљ Народне банке Србије није био да забрани банкама да одређене кредите физичким лицима одобравају на дуже рокове, односно да период отплате тих кредита ограничи прописивањем максималног рока на који је дозвољено њихово одобравање, већ су рокови отплате опредељени са становишта ризичности ових кредита, (не)постојања средства обезбеђења, намене кредитирања, односно непостојања конкретне намене. Свако кредитирање на дуже рокове од прописаних и даље је дозвољено ако банка након тога одржава одговарајући ниво капитала, тј. ако у сваком тренутку има довољно сопствених средстава за испуњење свих регулаторних захтева.

Кабинет гувернера