latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

23.11.2019.

Вечерње новости – Питања у вези с роком доспећа рачуна на нерадни дан

Питања:  Молим вас за одговор на следећа питања која се односе на реализацију трајних налога у банкама према другим повериоцима – телекомуникационим компанијама, електродистрибуцијама, Инфостану и другим пружаоцима комуналних услуга:
– Када рок доспећа рачуна пада у нерадни дан (конкретно – у недељу, али се питање односи и на празничне нерадне дане), банка трајни налог реализује првог наредног радног дана, што је у овом случају понедељак. Да ли компанија-поверилац (у овом случају телекомуникациона компанија) као датум уплате, односно дан намирења обавезе од корисника сме да књижи понедељак и да при томе обрачунава затезну камату за један дан кашњења? Да ли то зависи од компаније или постоји пропис који регулише ово питање? Напомињем да је у конкретном случају телекомуникациона компанија кориснику одговорила на рекламацију, цитирам: „Ако Ваша банка не врши пренос новца викендом и уплату пренесе на наш текући рачун у понедељак, тако ће бити и раздужено.”

Одговор: У вези с Вашим питањем o реализацији трајних налога у банкама према повериоцима платиоца када jе датум за извршење трајног налога нерадни дан (нпр. викенд или државни празник) и евентуалном обрачунавању затезне камате од стране примаоца плаћања, указујемо на то да је Законом о облигационим односима (члан 77. став 3) прописано да ако последњи дан рока пада у дан када је законом одређено да се не ради, као последњи дан рока рачуна се следећи радни дан. То значи да када рок за плаћање рачуна истиче у недељу или на државни празник, сматраће се да тај рок истиче наредног радног дана.

Из тог разлога, када рок за извршење обавезе истиче на нерадни дан, па се релевантна обавеза изврши првог наредног радног дана, сматрамо да не постоји основ за зарачунавање затезне камате, тј. не може се сматрати да обавеза није извршена у року, те поступање супротно овом правилу треба сматрати незаконитим поступањем трговца.

Истичемо да поштовање наведене одредбе од стране издавалаца рачуна није у надлежности Народне банке Србије, већ Министарства трговине, туризма и телекомуникација.
 
Са аспекта прописа чија је примена у надлежности Народне банке Србије, указујемо на то да, када је датум извршења трајног налога нерадни дан или државни празник (тј. када се не ради о пословном дану банке), банка тај налог прима и дужна је да га изврши наредног радног дана (нпр. у понедељак).
 
На крају, подсећамо да од 22. октобра прошле године корисници платних услуга имају могућност да своја плаћања извршавају и путем система за инстант плаћања, чији је оператор Народна банка Србије. На овај начин корисници платних услуга могу извршити своја плаћања било ког дана у току године, без обзира на то да ли је реч о радном или нерадном дану, и без обзира на то у које доба дана иницирају своје плаћање. Тако дата инструкција за плаћање биће извршена у року од свега неколико секунди и новчана средства биће одобрена на рачуну примаоца плаћања, такође, у свега неколико секунди. Могућност да корисници плате новчану обавезу у било ком тренутку и да средства буду на располагању примаоцу плаћања у свега неколико секунди представљају највеће предности у односу на све досадашње начине плаћања.  У том смислу, позивамо кориснике платних услуга да се обрате својим банкама и распитају за услове под којим ће им она омогућити извршење трајних налога путем система за инстант плаћања.

Кабинет гувернера