latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

03.10.2019.

РТВ – питања у вези с контролом накнада банкарских услуга

Питања: На који начин се контролишу услови банкарских кредита намењених грађанима и цене других услуга у банкама – од одржавања рачуна до наплате трошкова око узимања кредита? Да ли су ваше контроле утврдиле неке неправилности у одређеним банкама, које нису у складу са актуелним прописима? Колико је било неправилности? Колико су честе контроле? Да ли „наплаћени трошкови обраде кредита” имају прописани минимум и максимум износа који нека банка може наплатити у свом трошковнику за тзв. обраду кредита клијенту? На који начин се контролишу ефективне и номиналне каматне стопе? Да ли имате податак о томе колико у Србији има укупно кредитно задужених грађана и колики је то износ (за све врсте кредита)?

Одговор: Банке су дужне да се у свом пословању придржавају закона и прописа којима је уређено пружање финансијских и платних услуга. Народна банка Србије је својим законодавним иницијативама, као и доношењем прописа, успела да највећи део правне тековине у овој области спроведе у домаћи правни систем. Та правна тековина ЕУ, коју и Србија примењује, заснива се пре свега на идеји пуне информисаности корисника, на основу које просечан корисник може схватити економске последице своје одлуке ако користи одређену банкарску услугу или производ. То у пракси значи детаљно уређен процес информисања корисника – од рекламирања производа, па све до закључења уговора.

Како би унапредила информисаност корисника, Народна банка Србије је, поред законодавних, предузела и бројне друге активности. Тако је на сајту Народне банке Србије објављен преглед накнада које банке и платне институције наплаћују у вези с текућим рачуном (накнада за одржавање, издавање платне картице, дозвољено прекорачење рачуна и сл.). Притом, апликативно решење омогућава корисницима да једноставно и лако изврше упоређивање пакета услуга и накнада, при чему банке морају да користе исте стандардизоване изразе за исту врсту услуге, чиме се обезбеђује потпуна упоредивост тих накнада. Поред тога, Народна банка Србије редовно објављује и ефективне каматне стопе (као укупне цене неког кредита) за одређене стандардне кредитне производе (стамбени, потрошачки и готовински кредити).

У складу с најбољом европском праксом, улога супервизора је да пружи све могуће информације корисницима, као и да контролише примену прописа, али се не могу у тржишној привреди, у условима потпуне стабилности финансијског система, административним путем одређивати цене банкарских услуга.

Када је реч о ефективној каматној стопи, постоји одлука Народне банке Србије, такође усклађена са европским правилима, која детаљно уређује шта све улази у обрачун те стопе. Наиме, сви трошкови познати у тренутку одобравања кредита укључени су у обрачун ефективне каматне стопе, па чак и трошкови чији тачан износ није познат или нису извесни улазе у обрачун са одређеним, униформним претпоставкама.

Народна банка Србије континуирано спроводи контролу законитости пословања банака на два начина. Један је поступањем по притужбама корисника, где, када се утврди неправилност, Народна банка Србије доноси решење којим налаже банци да отклони те неправилности и најчешће истовремено изриче новчану казну. Тако је Народна банка Србије у 2017. донела девет, у 2018. години – 26, а у 2019. години – 13 решења којима је банкама наложила отклањање неправилности. Од тог броја, у 2017. години је истовремено изречена новчана казна банкама у девет случајева, у 2018. у 20 случајева, а у 2019. у 12 случајева. Поред тога, у истом периоду је утврђена и наложена обустава непоштене пословне праксе код две банке, а у два случаја банкама је забрањена примена неправичних уговорних одредаба. Поред тога, након што је Народна банка Србија у марту донела одлуку којом је ближе уредила начин оглашавања финансијских услуга, једна банка је кажњена због неправилности у оглашавању. Није могуће дати детаљније податке о којим је неправилностима у овим случајевима реч, јер се ради о подацима који су заштићени као поверљиви, с тим да указујемо да се не ради о неправилностима које се односе на висину накнада.

Други начин контроле је свеобухватна контрола примене прописа која се спроводи посредно или непосредно у банци, где се банци налаже предузимање одређених системских мера и може се изрећи новчана казна у високом износу. У том поступку се контролише велики број прописа, и оних који се тичу односа банке и корисника (тржишно пословање), и оних који се односе на сигурност пословања саме банке. Ти поступци се спроводе у складу с планом и посебном методологијом, с тим да су могуће и ванредне контроле. Када је реч о овој врсти поступака у којем се предузимају мере из Закона о банкама, Народна банка Србије, по закону, не може да даје било какве информације.

Када је реч о кредитној задужености домаћих физичких лица, стање укупних кредита за све намене, заједно посматрано, према последњим расположивим подацима за август, износи 950,4 милијарде динара. Учешће тих кредита у бруто домаћем производу износи мање од 20% и мање је него у већини других земаља у региону.

Кабинет гувернера