latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

23.09.2019.

Новости – О коришћењу чека као средства одложеног плаћања

Питања: Да ли трговци који примају чекове грађана као средство одложеног плаћања (на рате или одложено на одређен број месеци) такав чек смеју да предају банци на наплату пре датума исписаног на самом чеку? Да ли банка сме да реализује чек пре датума исписаног на њему, с обзиром на то да Закон о чеку прописује да је чек наплатив осам дана од дана издавања, односно 15 дана ако је место издавања и плаћања различито (иако, истовремено, закон прецизира и да се чек плаћа по виђењу, као и да чек као исправа не вреди, ако би доспелост била другачије назначена...)? На који начин може да се заштити грађанин - корисник чекова од оваквих поступака трговаца? (Напомињем да је реч о конкретном случају, куповини на одложено, где је датум на чеку био исписан хемијском оловком, а наплаћен је недељу дана пре назначеног датума.)

Одговор: Законом о чеку прописано је да се чек плаћа по виђењу и да не вреди као исправа у којој би доспелост била друкчије назначена, што значи да чек није по том закону средство за одложено плаћање. Елементи које чек мора да садржи прописани су Законом о чеку – између осталог, и означење дана и места издавања чека. Дакле, по Закону о чеку, датум који потрошачи уписују на чеку јесте датум његовог издавања, а не датум доспећа, јер је Законом прописано да чек као исправа не вреди ако би доспелост била другачије назначена осим по виђењу.

С друге стране, чек се у Србији масовно користи не као средство плаћања по виђењу, већ као инструмент одложеног плаћања. Наиме, код одложеног плаћања, када се на чеку као датум издавања наводе будући датуми – ради се заправо о финансијској погодби трговца у смислу члана 47. Закона о заштити корисника финансијских услуга, где се договора датум (издавања) наплате чека, односно рате. Финансијска погодба је продаја са оброчним отплатама цене или други облик финансирања корисника који има исту економску суштину који нуди трговац и која подразумева одложено плаћање дуга у току одређеног периода. Дакле, када је у питању издати чек као инструмент финансијске погодбе, потрошач је у уговорном односу с трговцем, а не с његовом банком, па с тим у вези, ако се чек реализује пре договореног датума, трговац може бити одговоран за непридржавање услова из финансијске погодбе. Банка даље може одговарати трговцу ако је поступила супротно његовом налогу за наплату чека.

Надзор над пословањем трговаца и у делу који се односи на финансијске погодбе у надлежности је Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије, Сектора за заштиту потрошача (Немањина 22–26, 11000 Београд), па ако потрошач сматра да се трговац не придржава услова финансијске погодбе (чек реализован пре договореног датума), има право да поднесе приговор овом министарству.

Кабинет гувернера