latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

14.09.2019.

Портал Телеграф - Питања у вези с наплатом провизије за онлајн плаћња

Питања : Поштовани, поједине банке су почеле да наплаћују услугу плаћања рачуна онлајн, односно провозију на исте и то у износима од 9 динара или 19 динара, а раније је ова услуга била бесплатна. Банке нису обавестиле клијенте о овом потезу.  Да ли ви имате информације о томе, да ли је овде све по правилима, и да ли ће се овај тренд проширити на све банке?
Да ли овај потез банака обесмишљава све оне олакшавајуће околности које онлајн плаћање пружа?

Одговор : У складу са праксом у свим уређеним државама, и у нашој земљи НБС не утврђује висину појединачних накнада за услуге које пружаоци платних услуга наплаћују својим корисницима. Висина накнада које пружаоци платних услуга наплаћују својим корисницима је предмет пословне политике сваког пружаоца платних услуга, на основу чега се он позиционира у односу на остале пружаоце платних услуга на тржишту.

Са друге стране, оно на шта НБС утиче и о чему посебно води рачуна јесте то да пружалац платних услуга корисника благовремено, на јасан и разумљив начин, обавести о висини накнада и свим променама које за њега могу бити од значаја. Тако је чланом 18. Закона о платним услугама  прописано да уколико пружалац платних услуга предлаже измене и допуне одредаба оквирног уговора, онда је дужан да кориснику платних услуга достави предлог тих измена и допуна најкасније два месеца пре предложеног дана почетка њихове примене. Пружалац платних услуга дужан је да кориснику платних услуга предлог измена и допуна одредаба оквирног уговора достави у писаној форми.

У члану 18. наведеног Закона прописано је и да се оквирним уговором може утврдити да ће се сматрати да се корисник платних услуга сагласио с предлогом измена и допуна оквирног уговора ако пре дана почетка примене предложених измена и допуна није обавестио пружаоца платних услуга да се с тим предлогом није сагласио, о чему је пружалац платних услуга дужан да обавести корисника платних услуга истовремено с достављањем тог предлога. У овом случају, пружалац платних услуга дужан је да корисника платних услуга, истовремено с достављањем поменутог предлога, обавести о његовом праву да пре дана почетка примене предложених измена и допуна раскине оквирни уговор без плаћања накнаде и других трошкова, ако не прихвати тај предлог.

Како би додатно повећала транспарентност на тржишту платних услуга и допринела још бољој информисаности и већој заштити корисника платних услуга, НБС је прошле године била предлагач Закона о изменама и допуна закона о платним услугама, који је 8. јуна 2018. године и усвојен у Народној скупштини Републике Србије. Примена свих одредаба овог закона, осим одредаба чл. 28. до 30. овог закона које ће се примењивати од дана приступања Републике Србије Европској унији, почела је 17. марта 2019. године.

Најзначајније новине које су донеле измене и допуне Закона о платним услугама и повезана подзаконска акта чија примена је почела 17. марта 2019. године су следеће:

  • прописана је листа репрезентативних услуга повезаних с платним рачуном која садржи 14 услуга за потрошаче-физичка лица и 18 услуга повезаних с платним рачуном за предузетнике и правна лица; 
  •  утврђени су стандардизовани термини и дефиниције за услуге са листе, којих су пружаоци платних услуга дужни да се придржавају приликом оглашавања и уговарања наведених услуга;
  • прописан је стандардизован образац прегледа услуга и накнада који садржи списак услуга са листе и појединачне накнаде за сваку од тих услуга коју пружалац платних услуга има у понуди. Пружалац платних услуга дужан је да преглед достави кориснику у предуговорној фази на његов захтев, као и да образац учини лако доступним у својим просторијама и на интернет презентацији;
  • прописан је стандардизован образац извештаја о наплаћеним накнадама за услуге повезане с платним рачуном који садржи све накнаде које је пружалац платних услуга наплатио кориснику у току календарске године за пружене услуге у оквиру одређеног платног рачуна, односно пакета платног рачуна. Пружалац платних услуга дужан је да наведени извештај достави потрошачу најмање једном годишње, и то најкасније 1. марта текуће године за претходну календарску годину, а предузетнику, односно правном лицу на његов захтев;
  • прописанo је да се корисник при промени платног рачуна обраћа само новом пружаоцу платних услуга који покреће поступак промене, чиме је овај поступак значајно олакшан;
  • предвиђена је обавеза банака да потрошачу који има законит боравак у Републици Србији, а нема отворен платни рачун – на његов захтев омогући отварање и коришћење платног рачуна са основним услугама;
  • на интернет презентацији НБС објављени су упоредиви подаци о накнадама које пружаоци платних услуга наплаћују корисницима платних услуга, и то по платним рачунима (пакетима) за услуге наведене на листи репрезентативних услуга и за услугу уплате готовог новца на туђи платни рачун. На интернет презентацији НБС је доступно и детаљно објашњење на који начин корисник може да изврши претрагу података

То значи да иако НБС не утиче на пословну политику пружалаца платних услуга, она предузима све активности и мере како би обезбедила транспарентност накнада које пружаоци платних услуга наплаћују корисницима, као и како би обезбедила да уколико корисник процени да су накнаде његовог пружаоца платних услуга превисоке, лако, брзо и једноставно може да промени пружаоца платне услуге и пређе код оног који ће му обезбедити исти/већи квалитет услуге уз нижу накнаду. Чињеница је да на домаћем тржишту данас послује 26 банака, 13 платних институција и 2 институције електронског новца, што кориснику омогућава да бира услугу и пружаоца платних услуга који ће у највећој мери одговарати његовим потребама. Пружаоци платних услуга морају бити свесни да уколико желе да задрже постојеће клијенте и привуку нове морају пружити најбољи однос квалитета и цене услуге.

Народна банка Србије свим корисницима платних услуга препоручује да искористе могућност да на интернет презентацији НБС погледају упоредиви преглед накнада које пружаоци платних услуга наплаћују својим корисницима. Такође, подсећамо и на то да уколико корисници платних услуга уоче да се њихов пружалац платних услуга не придржава одредаба закљученог уговора, добрих пословних обичаја или објављених општих услова пословања, на интернет презентацији НБС, у делу Заштита корисника, могу проверити на који начин могу да заштите своја права и интересе.

Кабинет гувернера