latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

11.09.2019.

Стање девизних резерви и кретања на међубанкарском девизном тржишту у августу

Током августа бруто и нето девизне резерве Народне банке Србије наставиле су да расту и на крају августа 2019. године биле су на новом највишем нивоу, мерено крајем месеца, од 2000. године, од када се на овај начин прате подаци.

На крају августа бруто девизне резерве Народне банке Србије износиле су 13.099,9 милиона евра, што је за 341,4 милионa евра више него у јулу. У протеклој години дана (у односу на крај августа 2018. године), бруто девизне резерве повећане су за 1.774,3 милиона евра (највећим делом по основу интервенција Народне банке Србије на домаћем девизном тржишту нето куповином девиза – за 1.685 милиона евра, што је најздравији начин повећања резерви), и то у периоду када се Република Србија нето раздужила по основу девизних кредита и девизних хартија од вредности за 1.766,9 милиона евра.

Девизним резервама на овом нивоу обезбеђује се покривеност новчане масе M1 од 190% и шест месеци увоза робе и услуга, што је двоструко више од стандарда којим се утврђује адекватан ниво покривености увоза робе и услуга девизним резервама.

На крају августа нето девизне резерве (девизне резерве умањене за девизна средства банака по основу обавезне резерве и другим основама) износиле су 11.061 милион евра, што је за 267 милиона евра више него на крају претходног месеца.

Раст бруто девизних резерви Народне банке Србије настављен је и у августу, и то у амбијенту у којем је држава додатно смањила своје девизне обавезе (142,4 милиона евра нето) по основу девизних кредита и хартија од вредности, што је допринело даљем смањењу јавног дуга и побољшању његове валутне структуре. Повећање бруто девизних резерви у августу у највећој мери резултат је нето прилива по основу интервенција Народне банке Србије на међубанкарском девизном тржишту куповином девиза (150,0 милиона евра). Приливи по основу ефикасног управљања девизним резервама, донација, девизне обавезне резерве услед уобичајених активности банака и другим основама (у укупном нето износу од 201,1 милион евра) били су више него довољни да надоместе једину категорију на страни одлива – поменуто нето раздужење државе по девизним кредитима и хартијама од вредности (142,4 милиона евра). На повећање девизних резерви у августу утицао је и позитиван ефекат тржишних фактора у нето износу од 132,7 милиона евра.

Обим реализоване трговине девизама на међубанкарском девизном тржишту у августу износио је 619,1 милион евра и био је за 217,4 милиона евра већи него у претходном месецу. У првих осам месеци ове године у међубанкарској трговини реализовано је укупно 3.806,9 милиона евра.

Посматрано на нивоу месеца, вредност динара према евру готово је непромењена, при чему су се повремено током месеца јављали и апрецијацијски и депрецијацијски притисци, што је условило интервенције Народне банке Србије и куповином и продајом девиза током августа. Народна банка Србије је у августу нето купила 105 милиона евра (купила 165 милиона евра и продала 60 милиона евра) ради ублажавања прекомерних краткорочних осцилација курса. У првих осам месеци ове године забележена је номинална aпрецијација динара према евру од 0,4%, а Народна банка Србије је у нето износу купила 1.705 милиона евра (купила 1.895 милиона евра и продала 190 милиона евра).

Кабинет гувернера