latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

10.07.2019.

Стање девизних резерви и кретања на међубанкарском девизном тржишту у јуну

И бруто и нето девизне резерве Народне банке Србије на крају јуна 2019. године биле су на највишем нивоу од 2000. године, од када се прате подаци.

Бруто девизне резерве Народне банке Србије на крају јуна износиле су 12.146,1 милион евра, што је за 490,5 милионa евра више него у мају.

Бруто девизне резерве су у протеклој години дана (у односу на крај јуна 2018. године) повећане за преко милијарду евра (1.041,7 милиона евра), и то у периоду када се држава нето раздужила у девизном знаку за готово 1,9 милијарди евра (1.854 милиона евра). Наведено указује на то да су девизне резерве повећаване по основу других фактора, и то у највећој мери по основу интервенција Народне банке Србије на домаћем девизном тржишту нето куповином девиза (прилив 1.375 милиона евра), што је најздравији начин повећања резерви.

Девизним резервама на овом нивоу обезбеђује се покривеност новчане масе M1 од 185% и више од пет месеци увоза робе и услуга, што је готово двоструко више од стандарда којим се утврђује адекватан ниво покривености увоза робе и услуга девизним резервама.

Нето девизне резерве (девизне резерве умањене за девизна средства банака по основу обавезне резерве и другим основима) на крају јуна износиле су 10.142 милиона евра, што је за 433 милиона евра више него на крају претходног месеца.

Раст бруто девизних резерви Народне банке Србије из маја настављен је и у јуну, и то у амбијенту у којем је држава смањила своје девизне обавезе (290,2 милиона евра нето) по основу кредита и хартија од вредности емитованих на домаћем и међународном финансијском тржишту, што је допринело даљем смањењу јавног дуга и побољшању његове валутне структуре. Република Србија је у јуну емитовала прву државну обвезницу у еврима у износу од 1,0 милијарди евра на међународном финансијском тржишту (еврообвезницу), ради превременог откупа дела доларских еврообвезница у укупном износу од 1,1 милијарде долара које су емитоване 2011. и 2013. године, а доспевају у 2020. и 2021. години. На тај начин, стари скупи дуг Србија је заменила знатно јефтинијим финансирањем по рекордно ниској купонској (1,50%) и каматној стопи (1,619%).

Повећање бруто девизних резерви у јуну у највећој мери је резултат прилива по основу активности Народне банке Србије на међубанкарском девизном тржишту (653,0 милиона евра), као и ефикасног управљања девизним резервама, уобичајених активности банака по основу девизне обавезне резерве, донација и другим основима (у укупном нето износу од 140,0 милионa евра). Наведени приливи вишеструко су надмашили једину категорију која је деловала у смеру смањења девизних резерви – нето одлив по основу поменутог раздужења државе (290,2 милиона евра), као и у потпуности амортизовали негативан утицај тржишних фактора (укупно 12,3 милиона евра нето).

Обим реализоване трговине девизама на међубанкарском девизном тржишту у јуну износио је 496,7 милиона евра и био је за 58 милиона евра већи него у претходном месецу. У првих шест месеци ове године у међубанкарској трговини реализовано је укупно 2.787,2 милиона евра.

Посматрано на нивоу месеца, вредност динара према евру готово је непромењена, док је у првој половини 2019. године забележена номинална aпрецијација динара према евру од 0,2%. У условима снажнијих апрецијацијских притисака на девизном тржишту у јуну, пре свега услед великог интересовања страних инвеститора за улагање у дугорочне динарске обвезнице Републике Србије, Народна банка Србије је, ради ублажавања прекомерних краткорочних осцилација курса, интервенисала на међубанкарском девизном тржишту куповином 735 милиона евра, што је највиши износ месечне интервенције од када се оне спроводе.

Народна банка Србије је у јуну, седми пут у 2019. години, организовала додатну своп аукцију, на којој је у првом краку на рок од две недеље од банака своп купила девизе – евре за динаре у износу од 25 милиона евра, чиме је банкама обезбедила динарску ликвидност у износу од 2,9 милијарди динара. Додатна аукција је организована како би се и на почетку новог обрачунског периода издвајања обавезне резерве банака наставило са одржањем релативне стабилности краткорочних тржишних каматних стопа.

Кабинет гувернера