latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

03.05.2019.

Одржавање стручног испита за звање овлашћеног актуара у јунском року 2019. године

Стручни испит за стицање звања овлашћеног актуара у јунском року 2019. године биће одржан 4. јуна 2019. године у просторијама Народне банке Србије, Немањина 17 са почетком у 10 часова.

Рок за пријављивање кандидата је 21. мај 2019. године. Пријаву са комплетном документацијом која је прописана тачком 7. став 2. Одлуке о стицању звања и усавршавању овлашћеног актуара („Службени гласник РС“, бр. 38/2015 и 36/2017) заинтересована лица достављају Народној банци Србије, Сектору за надзор над обављањем делатности осигурања, Немањина 17, 11000 Београд (са назнаком: Група за стручне испите).

Накнада за пријављивање полагања стручног испита за стицање звања овлашћеног актуара и издавање овлашћења за обављање актуарских послова у износу од 20.000,00 динара се уплаћује на рачун Народне банке Србије бр. 980-21-70, позив на број 9-060019-ЈМБГ. Накнада за пријављивање поновног полагања стручног испита лица које није положило испит у износу од 10.000 динара се уплаћује на рачун Народне банке Србије бр. 980-21-70, позив на број 9-060066-ЈМБГ

Износе републичке административне таксе у складу са Законом о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, бр. 43/2003...95/2018) и то према тарифном броју 1. износ од 310 динара и по тарифном броју 9. износ од 530 динара потребно је уплатити на рачун јавних прихода бр. 840-742221843-57, сврха уплате: републичка административна такса, прималац средстава: Буџет Републике Србије, позив на број: према месту уплате. У случају поновног полагања испита потребно је према тарифном броју 1. уплатити износ од 310 динара на рачун јавних прихода бр. 840-742221843-57.

За све додатне информације можете се обратити Сектору за надзор над обављањем делатности осигурања на телефоне: 011/333-8211, 333-8528 и 333-8212.

Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања