latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

11.04.2019.

Стање девизних резерви и кретања на међубанкарском девизном тржишту у марту

Бруто девизне резерве Народне банке Србије на крају марта износиле су 11.440,5 милиона евра, што је за 42,1 милион евра више него у фебруару, односно за чак 1.205,2 милиона евра више него на крају марта 2018. године. Девизним резервама на овом нивоу обезбеђује се покривеност новчане масе M1 од 184 одсто и више од пет месеци увоза робе и услуга, што је готово двоструко више од стандарда којим се утврђује адекватан ниво покривености увоза робе и услуга девизним резервама.

Нето девизне резерве (девизне резерве умањене за девизна средства банака по основу обавезне резерве и другим основима) на крају марта износиле су 8.963 милиона евра, што је за 3,0 милиона евра више него на крају претходног месеца.

Повећање бруто девизних резерви у марту остварено је у амбијенту знатног раздужења државе (по основу девизних кредита и хартија од вредности) и у највећој мери је резултат активности Народне банке Србије на домаћем девизном тржишту – нето прилив од 77,0 милиона евра (прилив од 105,0 милиона евра по основу интервенција Народне банке Србије куповином девиза на међубанкарском девизном тржишту и одлив од 28,0 милиона евра по основу додатних своп аукција, које су у фебруару утицале на повећање девизних резерви).

На повећање девизних резерви утицали су и приливи по основу успешног управљања девизним резервама, донација, девизне обавезне резерве услед уобичајених активности банака и по другим основима, у укупном нето износу од 94,0 милионa евра. Поред тога, позитиван ефекат на девизне резерве у марту имали су и тржишни фактори у износу од 47,5 милиона евра. Наведени приливи били су више него довољни да покрију одливе по основу нето раздужења државе по девизним кредитима и хартијама од вредности (128,8 милиона евра) и другим основима (укупно нето 47,6 милиона евра).

Обим реализоване трговине девизама на међубанкарском девизном тржишту у марту износио је 474,4 милиона евра и био је за 40,8 милиона евра већи него у претходном месецу. У прва три месеца ове године, у међубанкарској трговини реализовано је укупно 1.402,9 милиона евра.

Посматрано на нивоу месеца, динар је у марту номинално ојачао за 0,2% према евру, колико износи и номинално јачање динара према евру од почетка ове године. У условима апрецијацијских притисака на девизном тржишту у марту, Народна банка Србије је интервенисала на међубанкарском девизном тржишту куповином 135 милиона евра како би ублажила прекомерне краткорочне осцилације курса.

Народна банка Србије је у марту, четврти пут у 2019. години, организовала додатну своп аукцију девиза EUR/RSD како би се обезбедило даље несметано функционисање међубанкарског новчаног тржишта у условима благог смањења вишка динарске ликвидности банкарског сектора, карактеристичног за почетак новог периода издвајања обавезне резерве банака. На аукцији организованој 25. марта, Народна банка Србије је од банака своп купила 42 милиона евра, чиме је банкама обезбедила динарску ликвидност на рок од две недеље у износу од 5 милијарди динара.

Кабинет гувернера