latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

Речник А   Б   В   Г   Д   Ђ   Е   Ж   З   И   Ј   К   Л   Љ   М   Н   Њ   О   П   Р   С   Т   Ћ   У   Ф   Х   Ц   Ч   Џ   Ш 


 
Давалaц финансијског лизинга Давалац финансијског лизинга је друштво са ограниченом одговорношћу или акционарско друштво са седиштем у Републици Србији које има дозволу Народне банке Србије за обављање послова финансијског лизинга. Давалац лизинга обавља делатност финансијског лизинга као претежну делатност, у смислу прописа којима се уређује класификација делатности. Поред наведене делатности, давалац лизинга може обављати делатност давања у закуп враћених предмета лизинга, као и делатности које се уобичајено обављају уз делатност финансијског лизинга (услуге обуке примаоца лизинга у вези с коришћењем предмета лизинга, услуге монтаже, демонтаже, услуге сервисирања предмета лизинга, набавка резервних делова и сл.). Давалац лизинга може, уз накнаду, отуђивати предмете лизинга који су му враћени у државину по престанку уговора о лизингу, односно уговора о закупу.
Датум валуте Банкарски дан на који је потребно извршити налог за плаћање, према инструкцијама пошиљаоца.
Дебитна картица Картица за чије се трансакције рачун корисника задужује одмах.
Депозит Депозит је динарско или девизно новчано потраживање према банци које произлази из новчаног депозита, улога на штедњу, банкарског текућег рачуна или другог новчаног рачуна и на основу кога настаје законска или уговорна обавеза банке на повраћај средстава.
Депозитар Подразумева институцију код које се воде рачуни међународне финансијске организације, преко којих се обављају све трансакције у националној валути по основу свих обавеза земље чланице према МФО.
Депозитне олакшице Стална олакшица којом се банкама омогућава да вишкове својих ликвидних средстава преко ноћи депонују код централне банке уз одговарајућу камату.
Деривати Изведене хартије од вредности; креирају се на неку другу основну активу, као нпр. на робу, друге хартије од вредности, девизе, каматне стопе или тржишне индексе. Кретање цена основне активе врши директан утицај на висину цена деривата. Најзначајнији деривати су: форварди, фјучерси, опције, варанти, конвертибилне хартије од вредности и сл.
Девизе Девизе представљају потраживања према иностранству која гласе на страну валуту.
Девизне резерве Девизне резерве Народне банке Србије чине: иностране хартије од вредности, депозити на рачунима у иностранству, ефективни страни новац, злато и специјална права вучења. Девизне резерве пословних банака чине: ефективни страни новац у трезорима банака, девизе на рачунима у иностранству и хартије од вредности које банке имају у свом портфељу. Те девизне резерве представљају допунску резерву ликвидности за премошћавање неусклађености међународних плаћања.
Девизни курс Девизни курс представља цену одређене иностране валуте изражену у домаћем новцу. Девизни курс показује колико је домаћег новца потребно дати за једну или сто јединица страног новца. Посредством девизног курса успоставља се веза између цена у земљи и у иностранству.
Девизни ризик Ризик могућности настанка негативних ефеката на финансијски резултат и капитал банке због промене девизног курса.
Девизно тржиште Девизно тржиште представља механизам повезивања трансактора који желе да купе једну валуту у замену за другу. Постоје два основна организациона облика путем којих се реализује валутна трговина: девизне берзе и ванберзанска девизна тржишта, тзв. over-the-counter market (OTC market).
DinaCard Национална платна картица која се може користити за подизање готовине на банкоматима и шалтерима банака и електронско плаћање робе и услуга на територији Републике Србије.
Динаризација Процес јачања домаће валуте путем стварања стабилног инфлаторног окружења, развоја динарског тржишта хартија од вредности и инструмената заштите од девизног ризика.
Динарски пласмани Пласмани одобрени у динарима без девизне клаузуле.
Динарски пласмани индексирани девизном клаузулом Пласмани одобрени у динарима с девизном клаузулом.
Дивидендна стопа Однос дивиденде по акцији и берзанског курса акције (интересантна за купце акција).
Добровољни пензијски фонд Институција колективног инвестирања у оквиру које се прикупља и улаже пензијски допринос у различите врсте имовине с циљем остварења прихода и смањења ризика улагања.
Доцња Прекорачење рока за извршење неке обавезе, које дужник чини упркос постојећој обавези и опомени повериоца да то извршење учини о року.
Држава порекла Држава порекла је држава у којој су страна банка или друго лице у финансијском сектору основани и у којој су добили дозволу за рад.
Државне хартије од вредности Финансијски инструменти које емитују државни органи, државне организације и агенције и локални органи власти. Државне хартије од вредности се разликују у погледу намене и рочности. Њихови купци могу бити банке, финансијске институције, али и приватни инвеститори. Република Србија издаје краткорочне и дугорочне државне хартије од вредности у нематеријализованом облику. Њих могу куповати сва домаћа правна и физичка лица, а страна правна и физичка лица државне хартије од вредности могу куповати под условима које пропише Влада.
Државне обвезнице Дугорочне хартије од вредности које емитује држава или неки њен орган или агенција, с наменом, првенствено, финансирања буџетског дефицита, односно за покриће државних дугова. Сматрају се првокласним јер носе најмањи кредитни ризик, с обзиром на то да је гарант испуњења обавеза држава. Република Србија емитује обвезнице које се примарно продају на аукцијама. Правна и физичка лица ове хартије могу куповати преко овлашћених учесника. Страни инвеститори могу да купују државне обвезнице рочности преко годину дана.
Државни записи Краткорочне дисконтне хартије од вредности које емитује Министарство финансија Републике Србије ради премошћавања временске неусклађености између прилива и одлива државног буџета. Министарство финансија, Управа за јавни дуг, емитује државне записе које примарно продаје на аукцијама. Правна и физичка лица те хартије могу куповати преко овлашћених учесника. Страни инвеститори могу да купују трезорске записе рочности преко годину дана.
Друштво за управљање добровољним пензијским фондом Привредно друштво које организује и управља добровољним пензијским фондовима, у складу са законом
Дужничке хартије од вредности Приказују дужничко-поверилачки однос који се измирује и престаје истеком рока доспећа хартије. То су хартије од вредности које се укамаћују по унапред утврђеној каматној стопи и исплаћују у одређеном моменту - на крају рока доспећа или у тачно утврђеним периодима доспећа.
Дужник Физичко или правно лице које врши плаћање у трансакцији плаћања.
Дужник по иностраном кредиту Правно лице или предузетник који је закључио уговор о кредиту и обавезао се да га отплаћује према иностранству.
DvP (Delivery vs. Payment) Истовремено плаћање и испорука хартија од вредности основни је принцип у салдирању трансакција са хартијама од вредности, који поштује и Централни регистар хартија од вредности. Применом овог принципа, никада се не може десити да купац хартије од вредности плати, а да их на свом рачуну не добије.