latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

Речник А   Б   В   Г   Д   Ђ   Е   Ж   З   И   Ј   К   Л   Љ   М   Н   Њ   О   П   Р   С   Т   Ћ   У   Ф   Х   Ц   Ч   Џ   Ш 


 
Гаранција по иностраном кредиту Средство обезбеђења којим се гарант (лице које није дужник) обавезује да ће инострани кредит отплатити у случају да дужник благовремено не изврши отплату.
Г 10 (Клуб десеторице) Група од десет (САД, Велика Британија, Канада, Француска, Немачка, Холандија, Белгија, Италија, Шведска и Јапан) водећих индустријских земаља у Међународном монетарном фонду. Још 1962. године ове земље су са ММФ-ом закључиле Општи споразум о кредитирању, стављањем одређених средстава на располагање за случај платнобилансних поремећаја.
Главница по иностраном кредиту Одобрени износ иностраног кредита на који се обично обрачунава камата.
Годишња стопа отписаности основних средстава Просечна стопа отписа материјалних улагања.
Годишњи финансијски извештај Финансијски извештај у коме се приказује финансијски положај једног правног лица или предузетника на дан 31. децембра пословне године (стање имовине, капитала и обавеза) и његове пословне промене у периоду од 1. јануара до 31. децембра пословне године (приходи, расходи и резултат); у ширем смислу обухвата и промене из токова готовине (приливе и одливе готовине) и промене на капиталу (повећања и смањења) у току пословне године; саставља се обавезно једном годишње, по истеку пословне године, и доставља најкасније до краја фебруара наредне године Народној банци Србије која врши пријем, контролу и обраду података.
Готов новац Новчанице и ковани новац.
Готов новац у оптицају Готов новац послат из централне банке, осим новца у благајнама банака.
Grace период Период почека, тј. мировања отплате главнице. Временски период од коришћења кредита до прве отплате главнице.
Гранична каматна стопа Највиша (у случају продаје хартија од вредности), односно најнижа (у случају куповине хартија од вредности) каматна стопа по којој се прихвата достављена понуда на аукцији.
Гранично осигурање Осигурање од аутоодговорности у међународном друмском саобраћају за које не постоји закључена зелена карта. Власник, односно корисник моторног возила које не поседује зелену карту дужан је да приликом уласка у страну државу закључи гранично осигурање (од аутоодговорности) за штете проузроковане трећим лицима на подручју те државе за време боравка у њој.
Група друштава Група друштава је група коју чине највише матично друштво правног лица, његова подређена друштва и придружена друштва зависних друштава правног лица.