latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

Речник А   Б   В   Г   Д   Ђ   Е   Ж   З   И   Ј   К   Л   Љ   М   Н   Њ   О   П   Р   С   Т   Ћ   У   Ф   Х   Ц   Ч   Џ   Ш 


 
Ванберзанско тржиште хартија од вредности Институционални (професионални) инвеститори могу закључивати трансакције са хартијама од вредности и ван берзе, где се у директном контакту могу договарати око услова њихове продаје и услова салдирања.
Ванредни финансијски извештај Финансијски извештај који састављају правна лица и предузетници на дан статусне промене, продаје, или када је отворен, односно закључен поступак стечаја или ликвидације, у коме се приказују подаци о финансијском положају и пословним променама у пословној години до дана промене.
Вансудско поравнање Споразум о уређењу дужничко-поверилачког спорног или неизвесног односа без учешћа суда, чиме се осигураник одриче свих садашњих или будућих захтева према осигуравачу.
VаR (Value at Risk) Највећи могући губитак у портфолију банке током одређеног периода и при унапред дефинисаном интервалу поверења.
Винкулација Потпун или делимичан пренос осигураниковог права потраживања на неко треће лице, чиме се то право ограничава.
Вредност имовине добровољног пензијског фонда Чини је збир вредности хартија од вредности из портфолија добровољног пензијског фонда, непокретности у власништву фонда, депозита новчаних средстава фонда код банака, средстава на рачуну код кастоди банке, као и потраживања фонда – обрачунатих према поштеној (фер) вредности.