latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

Речник А   Б   В   Г   Д   Ђ   Е   Ж   З   И   Ј   К   Л   Љ   М   Н   Њ   О   П   Р   С   Т   Ћ   У   Ф   Х   Ц   Ч   Џ   Ш 


 
CAMELS CAMELS представља јединствен систем рангирања банака. Критеријуми за рангирање укључују анализу показатеља адекватности капитала (C - Capital adequacy), квалитета активе (A - Asset quality), рада руководства (М - Management), профитабилности (E - Earnings), ликвидности (L - Liquidity) и осетљивости на тржишне ризике (S - Sensitivity).
Cash flow Ослобођена годишња средства употребљива за рефинансирање, додатно инвестирање и раздужење.
CEECSDA (Central and Estearn European Central Securities Depository Association) Удружење централних регистара централне и источне Европе, чији је члан Централни регистар хартија од вредности.
Цедент Осигуравач који део свог ризика уступа реосигурачу - цесионару, како би смањио ризике.
Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности Институција која води јединствену евиденцију о власницима свих хартија од вредности које су емитоване на подручју Републике Србије. Поред тога, представља клириншку кућу која врши клиринг и салдирање обавеза и потраживања у хартијама од вредности и новцу. Ускладио је своје пословање са свим другим актерима на финансијском тржишту - Београдском берзом, Министарством финансија и Народном банком Србије. Такође, члан је међународних организација које су релевантне за клиринг и салдирање хартија од вредности (АNNА, SЕЕSSDА, ISSА).
Цесионар Реосигуравач који преузима део ризика осигуравача - цедента.
CHIPS Платни систем за клиринг великих плаћања у реалном времену, у доларима. Користи билатерално и мултилатерално израчунавање нето позиција за максимални ефекат ликвидности. CHIPS је једини систем великих плаћања са могућношћу преноса великих плаћања у комерцијалне сврхе. Процесира преко 257.000 трансакција дневно у бруто вредности од преко 1,3 трилиона долара. Највећа је платна платформа коју користе водеће светске банке у 22 земље света.
Циљана инфлација Стопа инфлације коју централна банка (обично у сарадњи с владом) настоји да оствари на средњи рок. Као мера за инфлационо таргетирање користи се: 1) укупна инфлација, мерена индексом потрошачких цена, или 2) базна (core) инфлација. По правилу, базна инфлација се користи у почетним фазама примене инфлационог таргетирања, да би се касније прешло на циљање укупне инфлације.
Циљеви монетарне политике Народне банке Србије Основни циљ монетарне политике Народне банке Србије је постизање и очување стабилности цена, чиме ће Народна банка Србије допринети одржавању стабилности финансијског система и остваривању одрживог економског раста.